Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO 2023

Tư liệu tham khảo | 02-11-2023 | 2933 lượt xem

BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO

 1. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì nhiệm vụ nào dưới đây không phải là nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 2. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là
 3. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2025 là
 4. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2025 là
 5. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2030 là
 6. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì nhiệm vụ nào dưới đây là nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 7. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì nhiệm vụ nào dưới đây không phải là nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 8. Theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh Đắk Lắk có
 9. Theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổng số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk là
 10. Theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì mục tiêu chung về cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh là
 11. Theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh đến năm 2025 là
 12. Theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh đến năm 2030 là
 13. Theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh đến năm 2025 là
 14. Theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh đến năm 2025 là
 15. Theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh là
 16. Theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh đến năm 2030 là
 17. Theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh đến năm 2030 là
 18. Theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì nhiệm vụ nào không phải là nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh
 19. Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; thì UBND cấp huyện được thành lập tối đa là
 20. Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; thì cơ quan nào có thẩm quyền thành lập hoặc không thành lập phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
 21. Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; thì cơ quan nào có thẩm quyền quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
 22. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, loại I đối với phường tối đa là bao nhiêu người?
 23. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, loại II đối với phường tối đa là bao nhiêu người?
 24. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, loại III đối với phường tối đa là bao nhiêu người?
 25. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, loại I đối với xã, thị trấn tối đa là bao nhiêu người?
 26. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, loại II đối với xã, thị trấn tối đa là bao nhiêu người?
 27. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, loại III đối với xã, thị trấn tối đa là bao nhiêu người?
 28. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, thì đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2?
 29. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, thì cán bộ, công chức cấp xã đang trong thời gian công tác, có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm thì được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày nào?
 30. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ thì thời gian tập sự của công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên là?
 31. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ thì thời gian tập sự của công chức cấp xã có trình độ dưới đại học là?
 32. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ có bao nhiêu nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã?
 33. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ thì cán bộ cấp xã có bao nhiêu chức vụ?
 34. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ thì công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?
 35. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, phụ cấp chức vụ của Bí thư Đảng ủy?
 36. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, phụ cấp chức vụ của Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?
 37. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, phụ cấp chức vụ của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân?
 38. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, phụ cấp chức vụ của Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh?
 39. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ: Chủ trì, phối hợp với công chức tư pháp và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong việc hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với công chức Văn phòng – thống kê trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số, lao động, việc làm và các đối tượng chính sách là nhiệm vụ của công chức nào?
 40. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1/3 (một phần ba) mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 01 công chức. Các đơn vị hành chính cấp xã còn lại cứ tăng thêm đủ 1/2 (một phần hai) mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm bao nhiêu công chức?
 41. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là?
 42. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, một trong những tiêu chuẩn của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường hợp Điều lệ Đảng có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng)
 43. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ quan nào có thẩm quyền giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh quản lý?
 44. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ quan nào có thẩm quyền giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp huyện quản lý?
 45. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập gồm mấy loại?
 46. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được phân thành mấy loại?
 47. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2) kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
 48. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2) kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nhiêu tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị?
 49. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nhiêu tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị?
 50. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nhiêu tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị?
 51. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nhiêu tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị?
 52. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
 53. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
 54. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
 55. Đơn vị sự nghiệp công thực hiện chế độ tự chủ tài chính định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện chế độ tự chủ tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên (các bộ, cơ quan trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp quản lý) để tổng hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP vào ngày bao nhiêu?
 56. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại khoản 5 Điều 36 và khoản 5 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP , gửi báo cáo về Bộ Tài chính vào ngày bao nhiêu?
 57. Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đâu là quan điểm chỉ đạo được nêu tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định này?
 58. Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đâu là tiện ích được nêu tại Mục tiêu tổng quát của Đề án ban hành kèm theo Quyết định này?
 59. Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng”, “đủ”, “sạch”, “sống” là mục tiêu cụ thể được nêu tại văn bản nào sau đây?
 60. Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế nhằm mục đích gì?
 61. Chỉ số PCI là chỉ số phản ánh về nội dung gì ?
 62. Trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) toàn quốc do Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID. công bố, năm 2022 tỉnh Đắk Lắk xếp thứ hạng nào sau đây?
 63. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố, năm 2022, tỉnh Đắk Lắk giảm bao nhiêu bậc so với năm 2021?
 64. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do đơn vị nào thực hiện?
 65. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có bao nhiêu chỉ số thành phần?
 66. Để đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cơ quan chức năng tiến hành thu thập dữ liệu từ nguồn nào sau đây?
 67. Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk năm 2023-2025, mục tiêu phấn đấu đưa các chỉ số thành phần PCI đạt điểm số trên bao nhiêu?
 68. Chỉ số PCI là tên viết tắt của chỉ số nào?
 69. Theo Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk năm 2023-2025, đề ra bao nhiêu giải pháp nâng cao chỉ số PCI?
 70. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk đạt bao nhiêu điểm?
 71. Theo báo cáo công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, Chỉ số thành phần nào dưới đây của tỉnh Đắk Lắk tăng thứ hạng so với năm 2021?
 72. Chỉ số thành phần "Tiếp cận đất đai" của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?
 73. Báo cáo Chỉ số PCI của VCCI nhằm mục đích gì?
 74. Chỉ số thành phần "Chi phí không chính thức" của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?
 75. Theo Kế hoạch 124/KH-UBND Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi, phối hợp thực hiện nâng cao chỉ số thành phần nào sau đây?
 76. Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk, có bao nhiêu Chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2021?
 77. Chỉ số thành phần "Tính minh bạch" của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?
 78. Theo báo cáo công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, Chỉ số thành phần nào dưới đây của tỉnh Đắk Lắk giảm thứ hạng nhiều nhất so với năm 2021?
 79. Chỉ số thành phần "Đào tạo lao động" của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?
 80. Chỉ số thành phần "Gia nhập thị trường" của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?
 81. Chỉ số thành phần "Chi phí thời gian" của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?
 82. Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ hồ sơ, giấy tờ phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, chọn đáp án đúng
 83. Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với các hồ sơ, giấy tờ được số hóa nhưng không thuộc dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương thì được lưu trữ điện tử tại đâu?
 84. Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa tại Bộ phận Một cửa thống nhất từ trung ương đến địa phương, đơn vị nào Tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06?
 85. Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ các cơ quan có thẩm quyền xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị nào được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện?
 86. Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị nào được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện?
 87. Theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị nào ban hành văn bản đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện
 88. Theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị nào ban hành văn bản đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp xã thuộc phạm vi quản lý
 89. Kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022 được công khai tại địa chỉ tại Trang/Cổng thông tin điện tử nào?
 90. Theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụm từ tiếng Anh “Bộ chỉ số Chuyển đổi số”, chọn đáp áp đúng?
 91. Theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Mục địch công bố thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc là?
 92. Trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp sở, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, do cơ quan, đơn vị cấp nào tham mưu văn bản trình UBND tỉnh ban hành?
 93. Trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp sở, cấp huyện, cấp xã, do cơ quan, đơn vị cấp nào trình UBND tỉnh ban hành?
 94. Tại tỉnh Đắk Lắk trách nhiệm cơ quan, đơn vị nào tham mưu văn bản trình UBND tỉnh quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk?
 95. Trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk, Chọn đáp án đúng để xem các văn bản xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết quá hạn?
 96. Để thiết lập thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk và Cổng dịch vụ công Quốc gia, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã gửi văn bản gồm thông tin tin chính gì về Sở Thông tin và Truyền thông
 97. Đâu là địa chỉ Trang thông tin điện tử viết về các câu chuyện bao gồm các ý tưởng, bài học, kinh nghiêm về chuyển đổi số của 63 tỉnh, thành phố do Bộ Thông tin và Truyền thông khởi xướng?
 98. Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày nào hằng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia?
 99. Để truy cập được Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tỉnh Đắk Lắk, nộp hồ sơ trực tuyến, chọn phương án đúng?
 100. Để truy cập được Cổng dịch vụ công Quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến, chọn phương án đúng?
 101. Trình tự đúng nhất để thực hiện nộp hồ sơ thành công và nhận kết quả trên Hệ thống thông tin tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk??
 102. Đâu là cách để quét được mã QR Code?
 103. Theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Hồ sơ của Công dân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được Lưu trữ ở đâu?
 104. Theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP, khi theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần xem xét, đánh giá nội dung nào dưới đây?
 105. Theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP, chủ thể nào dưới đây có trách nhiệm tham mưu  UBND cấp huyện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý chung ở địa phương?
 106. Theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh vào thời gian nào?
 107. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với chủ thể nào sau đây?
 108. Theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm mấy nội dung?
 109. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật phải được thông báo đến đối tượng được kiểm tra trong thời gian nào?
 110. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, Thông báo kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật phải gửi đến đối tượng được kiểm tra trong thời gian nào?
 111. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật thực hiện thông qua hình thức nào sau đây?
 112. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thu thập, tiếp nhận từ các nguồn nào sau đây?
 113. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện trong trường hợp nào?
 114. Hiện nay, chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hằng năm được thực hiện theo mẫu đề cương hướng dẫn tại văn bản nào?
 115. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, Chủ thể nào sau đây có trách nhiệm thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương?
 116. Theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, chủ thể nào sau đây có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử theo đề nghị của UBND các cấp?
 117. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua các hình thức nào?
 118. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, để trở thành cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cá nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn nào?
 119. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật hoạt động theo chế độ nào?
 120. Theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP, cơ quan nhà nước thực hiện theo dõi tinh hình thi hành pháp luật có thể huy động sự tham gia của cộng tác viên trong hoạt động nào dưới đây?
 121. Theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND, hằng năm, các Sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý đến cơ quan nào dưới đây để tổng hợp?
 122. Theo Nghị định 32/2020/NĐ-CP, hằng năm, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đến cơ quan nào?
 123. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo mấy nguyên tắc?
 124. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy hạm pháp luật năm 2015, có mấy loại tác động chính sách cần phải đánh giá?
 125. Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức lập đề nghị có thể huy động sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào hoạt động nào sau đây?
 126. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Văn bản trái pháp luật bao gồm những trường hợp nào?
 127. Các nội dung kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật?
 128. Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật?
 129. Theo Báo cáo công bố Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng của người dân đối với việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị trong cả nước là bao nhiêu?
 130. Theo Báo cáo công bố Chỉ số  Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính trong cả nước là bao nhiêu?
 131. Theo Báo cáo công bố Chỉ số  Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng của người dân đối với công chức trong cả nước là bao nhiêu?
 132. Theo Báo cáo công bố Chỉ số  Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng của người dân đối với thủ tục hành chính trong cả nước là bao nhiêu?
 133. Theo Báo cáo công bố Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng của người dân năm 2022 đối với  tiếp cận dịch vụ trong cả nước là bao nhiêu?
 134. Theo Báo cáo công bố Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả dịch vụ trong cả nước là bao nhiêu?
 135. Theo Báo cáo công bố Chỉ số  Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng thực hiện, chính sách trong cả nước là bao nhiêu?
 136. Theo Báo cáo công bố Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công trong cả nước là bao nhiêu?
 137. Theo Báo cáo công bố Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ của tỉnh Đắk Lắk năm 2022 là bao nhiêu?
 138. Theo Báo cáo công bố Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng về thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk năm 2022 là bao nhiêu?
 139. Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) do cơ quan nào chủ trì thực hiện công bố hàng năm?
 140. Theo Báo cáo công bố Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: Mức độ hài lòng về công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2022 là bao nhiêu?
 141. Kết quả Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) hàng năm có được dùng để tính điểm trong Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không?
 142. Kết quả Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Đắk Lắk năm 2022?
 143. Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ thì sự hài lòng đến năm 2025 đạt tối thiểu bao nhiêu %?
 144. Theo Báo cáo công bố Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: tỉnh nào thuộc Khu vực Tây Nguyên có kết quả xếp hạng cao nhất về Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước?
 145. Đối tượng khảo sát của Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là ai?
 146. Theo Báo cáo công bố Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ: tỉnh/thành phố nào có kết quả xếp hạng cao nhất về Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước?
 147. Đâu là tên viết tắt bằng tiếng Anh của Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước?
 148. Chỉ số PAR Index là tên viết tắt tiếng Anh của chỉ số nào sau đây?
 149. Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ban hành ngày, tháng, năm nào?
 150. Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ nói về nội dung gì?
 151. Chủ đề của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023 là gì?
 152. Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 của tỉnh Đắk Lắk được ban hành tại Quyết định nào?
 153. Kết quả Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Par Index 2022, Đắk Lắk xếp hạng thứ bao nhiêu?
 154. Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ là gì?
 155. Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2023 có bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu?
 156. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 có mấy quan điểm?
 157. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì cơ quan nào là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình?
 158. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030 thì trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là gì?
 159. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào những nội dung nào?
 160. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì nội dung nào sau đây là một trong những quan điểm cải cách hành chính là?
 161. Theo quan điểm của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành như thế nào?
 162. Theo quan điểm của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì Cải cách hành chính phải lấy đối tượng nào làm trung tâm?
 163. Theo quan điểm của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 thì Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của đối tượng nào?
 164. Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh có bao nhiêu trục nội dung?
 165. Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam do đơn vị nào thực hiện đánh giá, công bố?
 166. Đối tượng khảo sát của Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh là ai?
 167. Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước?
 168. Hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện?
 169. Những nội dung nào dưới đây không thuộc phạm vi giải trình?
 170. Nội dung nào dưới đây không phải là quyền của người yêu cầu giải trình?
 171. Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018?
 172. Thời hạn thực hiện việc giải trình là bao nhiêu ngày?
 173. Cơ quan, tổ chức nào dưới đây giữ vai trò giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương?
 174. Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình ; Người thực hiện trách nhiệm giải trình là ai?
 175. Cơ quan, tổ chức nào dưới đây giữ vai trò giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?
 176. Nguyên tắc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng là gì? Chọn câu trả lời đúng nhất
 177. Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng bao gồm mấy tiêu chí?
 178. Tiêu chí nào sau đây là tiêu chí thành phần của đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước?
 179. Trong các tiêu chí thành phần sau đây, Tiêu chí nào đánh giá việc phát hiện tham nhũng?
 180. Trong các tiêu chí thành phần sau đây, Tiêu chí nào đánh giá việc xử lý tham nhũng?
 181. Đối với nhóm các lĩnh vực  thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ là bao nhiêu?
 182. Đối với nhóm các lĩnh vực  thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ là bao nhiêu?
 183. Đối với nhóm các lĩnh vực  thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ là bao nhiêu?
 184. Đối với nhóm các lĩnh vực  thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ; Thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ là bao nhiêu?
 185. Trong thời hạn bao nhiêu ngày? Kể từ ngày xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý thông tin, báo cáo xung đột lợi ích phải thông báo bằng văn bản tới người có xung đột lợi ích và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích?
 186. Trường hợp nào sau đây chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác?
 187. Người có chức vụ, quyền hạn được coi là có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người đó có hành vi nào sau đây?
 188. Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 được ban hành vào ngày tháng năm nào
 189. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?
 190. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân quy định?
 191. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
 192. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì việc nào sau đây  là việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ?
 193. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì ngạch công chức bao gồm?
 194. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 và sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì nguyên tắc nào dưới đây là nguyên tắc thi hành công vụ?
 195. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 và sửa đổi, bổ sung năm 2019, “vị trí việc làm” là?
 196. Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính Phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, có mấy căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức?
 197. Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, có mấy căn cứ xác định biên chế công chức?
 198. Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức thì phân loại theo khối lượng công việc có mấy loại vị trí việc làm?
 199. Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính Phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, thì phân loại theo tính chất, nội dung công việc có mấy loại vị trí việc làm?
 200. Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 Chính Phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức thì đâu là một trong các nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức?
 201. Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 Chính Phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức thì thời hạn thẩm định đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu là bao nhiêu ngày?
 202. Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính Phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức thì đâu là căn cứ xác định vị trí việc làm?
 203. Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức thì có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?
 204. Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức thì có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?
 205. Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức thì có mấy hình thức kỷ luật đối với cán bộ?
 206. Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức thì trường hợp nào chưa xem xét kỷ luật ?
 207. Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức thì cán bộ công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý ở hình thức nào?
 208. Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức thì hình thức kỷ luật áp dụng đối với cán bộ bao gồm?
 209. Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp nào được miễn trách nhiệm kỷ luật?
 210. Thủ tục hành chính là gì?
 211. Cải cách thủ tục hành chính là gì?
 212. Ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính là gì?
 213. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là gì?
 214. Bộ phận Một cửa là gì?
 215. Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính là gì?
 216. Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh ( hay hệ thống thông tin giải quyết  thủ tục hành chính) là?
 217. Đâu là một trong những nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông?
 218. Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện các hành vi sau đây?
 219. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không được thực hiện các hành vi sau đây?
 220. Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính có quyền nào sau đây?
 221. Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa như thế nào?
 222. Theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ thì thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính là?
 223. Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố?
 224. Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND cấp xã, phường, thị trấn?
 225. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay là?
 226. Cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay là?
 227. Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thì có mấy hình thức phản ánh, kiến nghị?
 228. Theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính thì trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết ở cấp tỉnh là của cơ quan nào?
 229. Theo Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (được phê duyệt tại Quyết định số Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ) mục tiêu đến năm 2025: "Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn bao nhiêu phút cho 01 lần đến giao dịch" ?
 230. Viết tắt của Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là?
 231. Chỉ số “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)” được khảo sát theo 05 yếu tố cơ bản nào sau đây?

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023