Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Ban Dân tộc tỉnh

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (7)
1 Hà Huy Quang 12/10/1972 Phó Trưởng Ban Ban Dân tộc
2 Nguyễn Thị Lan Phương 11/07/1982 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng
3 Ê ban Minh Quí 01/02/1984 Phó Trưởng phòng Phòng TT & ĐB-BDT
4 Y Bloanh Adrơng 03/12/1988 Chuyên viên Phòng CSDT
5 Trương Thị Sỹ 21/11/1985 Chuyên viên Văn phòng
6 Lê Huỳnh Phương Lam 25/08/1985 Chuyên viên Văn phòng
7 Lê Minh Sơn 01/08/1985 Chuyên viên Phòng TT & ĐB-BDT
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng