Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

TIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA CÁC ĐƠN VỊ

STT Đơn vị / Địa phương Tỉ lệ hoàn thành Tổng số đăng ký Đã tham gia Chưa tham gia Thời gian hoàn thành
I. SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Ngoại vụ
100.00%
11 11 0 2023-11-09 08:47:36
2 Sở Khoa học và Công nghệ
100.00%
19 19 0 2023-11-09 15:52:27
3 Ban Dân tộc tỉnh
100.00%
7 7 0 2023-11-10 10:37:03
4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
100.00%
184 184 0 2023-11-13 10:09:01
5 Sở Thông tin và Truyền thông
100.00%
18 18 0 2023-11-14 09:07:48
6 Sở Tài chính
100.00%
32 32 0 2023-11-14 16:48:55
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư
100.00%
21 21 0 2023-11-15 08:08:46
8 Sở Công Thương
100.00%
19 19 0 2023-11-15 09:51:13
9 Sở Tư pháp
100.00%
16 16 0 2023-11-15 13:48:30
10 Sở Giao thông vận tải
100.00%
19 19 0 2023-11-15 16:18:36
11 Sở Tài nguyên và Môi trường
100.00%
22 22 0 2023-11-16 16:04:00
12 Sở Xây dựng
100.00%
38 38 0 2023-11-17 11:06:56
13 Sở Y tế
100.00%
16 16 0 2023-11-17 11:37:41
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
100.00%
21 21 0 2023-11-18 09:44:24
15 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
100.00%
18 18 0 2023-11-19 09:52:51
16 Sở Nội vụ
100.00%
39 39 0 2023-11-20 15:27:28
17 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
100.00%
19 19 0 2023-11-20 16:56:41
18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
100.00%
168 168 0 2023-11-21 09:31:29
19 Thanh tra tỉnh
100.00%
25 25 0 2023-11-21 12:53:33
20 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
100.00%
8 8 0 2023-11-21 15:01:55
II. THÀNH PHỐ/HUYỆN/THỊ XÃ
1 Huyện Lắk
100.00%
142 142 0 2023-11-09 13:56:42
2 Huyện Krông Búk
100.00%
82 82 0 2023-11-14 18:09:29
3 Huyện Krông Pắc
100.00%
333 333 0 2023-11-15 07:48:08
4 Huyện Krông Bông
100.00%
143 143 0 2023-11-15 11:01:23
5 Huyện Cư Kuin
100.00%
94 94 0 2023-11-16 10:32:44
6 Thị xã Buôn Hồ
100.00%
181 181 0 2023-11-17 11:35:05
7 Huyện M’Đrắk
100.00%
136 136 0 2023-11-17 14:37:23
8 Huyện Cư M’gar
100.00%
533 533 0 2023-11-18 14:30:07
9 Huyện Krông Năng
100.00%
190 190 0 2023-11-20 10:29:22
10 Huyện Ea Kar
100.00%
287 287 0 2023-11-20 10:42:23
11 Huyện Ea Súp
100.00%
294 294 0 2023-11-20 21:24:35
12 Huyện Ea H’leo
100.00%
176 176 0 2023-11-21 09:08:47
13 Huyện Krông Ana
100.00%
132 132 0 2023-11-21 09:27:34
14 Thành phố Buôn Ma Thuột
100.00%
269 269 0 2023-11-21 11:37:05
15 Huyện Buôn Đôn
100.00%
269 269 0 2023-11-21 14:12:23