Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (8)
1 Trương Hồ Anh Hoàng 19/10/1973 Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
2 Võ Thị Mỹ Vân 04/10/1982 Phó trưởng Phòng Quản lý nghiệp vụ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
3 Nguyễn Nam Anh 08/08/1985 Phó Chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
4 Nguyễn Thị Hoàng Anh 03/05/1982 Chuyên viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
5 Nguyễn Ngọc Thanh 08/03/1984 Chuyên viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
6 Lê Thị Minh 01/12/1983 Chuyên viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
7 Võ Thị Bích Thảo 02/02/1986 Chuyên viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
8 Võ Đình Hiểu 18/08/1989 Chuyên viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng