Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Buôn Đôn

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (269)
1 Y Si Thắt Ksơr 12/09/1966 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2 Nguyễn Hữu Truyền 08/12/1968 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
3 Lê Thanh Sơn 08/08/1977 Trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
4 Bùi Văn Vinh 1978 Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
5 Tạ Văn Hợp 23/05/1963 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
6 Nguyễn Thị Khắc Hoa 25/02/1978 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
7 Sao Y Me 28/05/1975 Trưởng phòng Phòng Dân tộc
8 Nguyễn Đình Quang 17/09/1974 Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
9 Trương Văn Long 28/12/1982 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
10 Nguyễn Duy Hoài 08/04/1972 Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
11 Hồ Đắc Thành 02/09/1983 Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
12 Nguyễn Cảnh Tùng 27/11/1973 Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
13 Lâm Vũ Long 25/05/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
14 Vũ Minh Thoại 22/06/1971 Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
15 Khăm Phon Lào 13/05/1971 Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
16 Lưu Việt Dũng 10/05/1978 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
17 Vũ Trọng Hiền 04/08/1970 Trưởng phòng Phòng Tư pháp
18 Cao Ngọc Duy 12/04/1982 Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện
19 Y Ngâu Niê 03/01/1982 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
20 Phạm Thị Sương Mai 21/12/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
21 Phan Thị Ngát 20/12/1985 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
22 Y Huy Niê 20/07/1978 Cán sự Văn phòng HĐND và UBND huyện
23 Y Mem Êban 21/05/1980 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
24 Vũ Thị Vân 25/12/1974 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
25 Trần Thị Huế 10/10/1979 Chuyên viên Phòng Tư pháp
26 Lưu Ngọc Phú 24/03/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
27 Nguyễn Văn Kiệt 03/11/1988 Chuyên viên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
28 Y Khiêm Niê 02/02/1987 Chuyên viên Phòng Nội vụ
29 Phan Đình Tuấn 22/01/1984 Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường
30 Tạ Thị Thu Hà 20/07/1992 Viên chức Văn phòng Đăng ký Cấp quyền sử dụng đất huyện
31 Lê Thị Thúy Loan 20/02/1985 Viên chức Văn phòng Đăng ký Cấp quyền sử dụng đất huyện
32 Đon Chia 14/02/1992 Viên chức Văn phòng Đăng ký Cấp quyền sử dụng đất huyện
33 Lê Thị Ngọc Anh 18/09/1990 Chuyên viên Phòng Nội vụ
34 Lê Thành Toại 20/05/1990 Chuyên viên Phòng Nội vụ
35 Trần Thị Mai Sương 10/07/1989 Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng
36 Phan Văn Việt 01/03/1979 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
37 Nguyễn Thị Hoan 1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
38 Lê Thị Thục 08/02/1986 Chuyên viên Phòng Dân tộc
39 Ngô Thế Anh 13/10/1975 Chuyên viên Phòng Dân tộc
40 Nguyễn Đức Hiếu 01/01/1987 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
41 H Blanh Knul 19/06/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường
42 Phạm Thị Mai Xuân 06/11/1986 Chuyên viên Thanh tra huyện
43 Trần Thị Thu Hằng 10/12/1986 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
44 Hoàng Nam Phương 09/01/1983 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
45 Trương Văn Việt 04/08/1985 Viên chức Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
46 Y Linh Hmok 27/10/1980 Viên chức Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
47 Hồ Thị Ngọc Anh 29/07/1986 Viên chức Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
48 Vũ Bá Quỳnh 06/02/1977 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
49 Hà Lâm Viễn 20/08/1983 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
50 Huỳnh Thanh Phát 28/12/1987 Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng
51 Lương Quốc An 20/01/1987 Viên chức Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
52 NiSa Ksơr 14/07/1994 Chuyên viên Phòng Nội vụ
53 Đặng Văn Vinh 21/10/1981 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
54 Đỗ Thị Lanh 16/09/1973 Chuyên viên Thanh tra huyện
55 Phạm Thị Mai Xuân 06/11/1986 Chuyên viên Thanh tra huyện
56 Nguyễn Quang Trung 02/09/1986 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
57 Hồ Thị Thùy Linh 25/03/1974 Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
58 Trương Tuyết Mai 28/06/1982 Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
59 Đinh Thị Kim Liên 20/03/1991 Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
60 Vũ Văn Mão 26/06/1975 Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện
61 Đinh Trọng Trung 19/04/1984 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện
62 Phan Kỳ Nam 17/10/1982 Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện
63 Phạm Anh Tuấn 26/11/1983 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước huyện
64 Nguyễn Thị Phương 21/05/1984 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước huyện
65 Lê Xuân Minh 01/05/1986 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước huyện
66 Võ Thị Hằng 08/08/1987 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước huyện
67 Tô Hà Phương 28/07/1989 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước huyện
68 Ngô Thị Phương Thảo 20/12/1993 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước huyện
69 Lê Thị Trúc 29/09/1993 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước huyện
70 Nguyễn Hữu Hùng 19/08/1978 Chủ tịch UBND xã Ea Bar
71 Nguyễn Thị Minh Tâm 20/12/1982 Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bar
72 Nông Quốc Hưng 06/04/1977 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Bar
73 Bùi Văn Hoài 09/06/1982 Văn hóa - Xã hội Xã Ea Bar
74 Biện Thị Ngọc Thủy 10/02/1987 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Bar
75 Nguyễn Văn Khuể 15/04/1968 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Bar
76 Nguyễn Hưng 20/09/1966 Địa chính Xây dựng Xã Ea Bar
77 Nguyễn Duy Thanh 20/12/1968 Chủ tịch UBND xã Cuôr Knia
78 Tạ Đình Nguyên 05/10/1982 Phó Chủ tịch UBND xã Cuôr Knia
79 Nguyễn Đình Sen 16/12/1977 Văn phòng - Thống kê Xã Cuôr Knia
80 Đoàn Thế Vinh 18/05/1982 Văn hóa - Xã hội Xã Cuôr Knia
81 Hoàng Minh Dũng 13/09/1987 Địa chính - Xây dựng Xã Cuôr Knia
82 Đỗ Văn Đoàn 26/03/1992 Kế toán Xã Cuôr Knia
83 Nguyễn Văn Thế 07/04/1987 Tư pháp - Hộ tịch Xã Cuôr Knia
84 Trần Minh Trình 23/03/1982 Chủ tịch UBND xã Ea Wer
85 Nguyễn Văn Tám 08/08/1974 Phó Chủ tịch UBND xã Ea Wer
86 Trần Thị Hồng Phượng 18/10/1991 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Wer
87 Nguyễn Thị Lệ 07/05/1980 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Wer
88 Nông Thị Thanh Hòa 28/05/1990 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Wer
89 Nguyễn Đức Hạnh 03/08/1977 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Wer
90 Y Du Knul 16/09/1981 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Wer
91 Y Toen Niê Kđăm 02/08/1974 Phó Chủ tịch UBND xã Ea Wer
92 Sầm Văn Chiến 17/02/1979 Chủ tịch UBND xã Tân Hòa
93 Hoàng Thị Hoa 16/02/1983 Văn hóa - Xã hội Xã Tân Hòa
94 Nguyễn Thị Phượng 18/05/1981 Văn phòng - Thống kê Xã Tân Hòa
95 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/01/1989 Tư pháp - Hộ tịch Xã Tân Hòa
96 Hoàng Quốc Việt 05/12/1985 Địa chính - Xây dựng Xã Tân Hòa
97 Ngô Xuân Nam 14/05/1981 Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa
98 Lê Văn Quyết 21/07/1968 Chủ tịch HĐND xã Ea Nuôl
99 Đinh Thúy Lăng 22/04/1985 Phó Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl
100 Y Ngọc Êban 08/06/1985 Bí thư Đoàn xã Ea Nuôl
101 Hoàng Trọng Hòa 01/01/1975 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Nuôl
102 Nguyễn Thị Phúc 06/06/1979 Văn hóa - Xã hội Xã Ea Nuôl
103 Y Vân Êban 26/03/1985 Văn hóa - Xã hội Xã Ea Nuôl
104 Nguyễn Phú Hồng 02/04/1968 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Nuôl
105 Trương Công Thuận 10/05/1986 Địa chính Xây dựng Xã Ea Nuôl
106 H Điệp Byă 21/02/1988 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Nuôl
107 Y Wui Byă 11/10/1982 Chủ tịch UBMTTQVN xã Ea Nuôl
108 H Cuên Hwing 24/09/1978 Phó Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl
109 Hồ Xuân Thi 16/09/1974 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Nuôl
110 H Mê Knul 10/10/1985 Kế toán Xã Ea Nuôl
111 Nguyễn Thị Tuyến 18/08/1984 Kế toán Xã Ea Nuôl
112 Khăm Thủy Lào 20/07/1983 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Nuôl
113 H Bliắk Bkrông 23/04/1987 Văn thư Xã Ea Nuôl
114 Nguyễn Thị Bình Thương 25/08/1991 Phó Chủ tịch HĐND xã Ea Nuôl
115 H Nhung Hwing 13/01/1994 Phó Bí thư Đoàn xã Ea Nuôl
116 H Nao Bkrông 13/11/1983 Chủ tịch HCTĐ xã Ea Nuôl
117 Trần Quang Huy 20/05/1984 Giao thông thủy lợi Xã Ea Nuôl
118 Hoàng Tiến Đạt 29/03/1996 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ea Nuôl
119 Cù Thế Hữu 02/09/1999 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ea Nuôl
120 Nguyễn Thị Phương 01/01/1986 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Nuôl
121 Hồ Việt Dũng 08/10/1980 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Ea Nuôl
122 Nguyễn Kim Nguyên 24/04/1984 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Ea Nuôl
123 Nang Bun Sốm Lào 21/12/1983 Chủ tịch UBND xã Krông Na
124 Y Lươm Knul 24/04/1969 Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na
125 Đỗ Công Long 01/01/1976 Văn phòng - Thống kê Xã Krông Na
126 Ksor Sáo Bun Viêng 01/01/1992 Tư pháp - Hộ tịch Xã Krông Na
127 H Bưởi Lào 14/04/1990 Văn hóa - Xã hội Xã Krông Na
128 Đặng Phi Uyển 20/04/1976 Tư pháp - Hộ tịch Xã Krông Na
129 Trần Văn Điện 05/05/1988 Địa chính - Xây dựng Xã Krông Na
130 Hồ Sỹ Chuyên 02/09/1989 Văn hóa - Xã hội Xã Krông Na
131 Trần Văn Hải 27/07/1978 Phó Chủ tịch UBND xã Ea Huar
132 H Kam Rya 01/02/1982 Phó Chủ tịch UBND xã Ea Huar
133 Nguyễn Văn Kiên 25/02/1971 Chủ tịch UBMTTQVN xã Ea Huar
134 Y Tý Bya 05/01/1968 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Huar
135 H Ri Na Knul 03/02/1987 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Huar
136 Vũ Kim Thoa 26/10/1990 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Huar
137 Trịnh Xuân Đồng 10/06/1975 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Huar
138 Trần Văn Trung 13/01/1988 Văn hóa - Xã hội Xã Ea Huar
139 Nguyễn Ngọc Bách 29/09/1969 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Huar
140 Đỗ Tuyên Hoàng 18/04/1985 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Huar
141 H Nhung Knul 13/09/1990 Cán bộ Xã Ea Huar
142 Nguyễn Hùng Tiến 21/04/1983 Trưởng Công an Xã Ea Huar
143 Lưu Thị Hằng 25/01/1984 Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Huar
144 Nguyễn Đức Thiện 08/05/1973 Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Huar
145 Nguyễn Kim Bích 16/02/1974 Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa
146 Đào Ngọc Toán 20/10/1968 Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa
147 Vương Văn Thái 17/10/1983 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Hòa
148 Hoàng Trung Hiến 12/08/1977 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa
149 Ngô Xuân Nam 14/05/1981 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa
150 Hoàng Văn Thu 17/08/1984 Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Hòa
151 Bùi Trọng Quang 18/07/1988 Bí thư Đoàn xã Tân Hòa
152 Hoàng Thị Lệ Thủy 09/04/1985 Văn phòng - Thống kê Xã Tân Hòa
153 Phan Tuấn Anh 09/09/1974 Tài chính - Kế toán Xã Tân Hòa
154 Trương Thị Hiền 22/08/1993 Tài chính - Kế toán Xã Tân Hòa
155 Lục Thị Hạnh 21/11/1983 Địa chính Xã Tân Hòa
156 Vũ Thị Thu Hiền 04/01/1984 Tư pháp - Hộ tịch Xã Tân Hòa
157 Ngô Thị Ngọc 26/11/1987 Văn hóa - Xã hội Xã Tân Hòa
158 Nông Quang Lợi 05/10/1984 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hòa
159 Nguyễn Thị Hiền 25/12/1981 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa
160 Nông Thị Phương 25/05/1982 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa
161 Phạm Thế Duyệt 22/03/1989 Phó Bí thư Đoàn xã Tân Hòa
162 Hoàng Văn Sơn 11/08/1983 Giao thông thủy lợi Xã Tân Hòa
163 Nguyễn Thị Yến Linh 09/05/1990 Văn thư Xã Tân Hòa
164 Trần Hữu Trọng 12/12/1992 Cán bộ Đài Truyền thanh Xã Tân Hòa
165 Đàm Văn Hưng 18/06/1986 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Tân Hòa
166 Nguyễn Văn Mạnh 09/02/1986 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hòa
167 Hoàng Trọng Khiêm 06/07/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hòa
168 Lê Thị Thu Ngọc 02/10/1990 Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Tân Hòa
169 Đèo Anh Tuấn 03/09/1987 Cán bộ tuyên giáo Văn phòng Đảng ủy xã Tân Hòa
170 Lương Nguyễn Nha Trang 24/01/1993 Cán bộ công tác xã hội Xã Tân Hòa
171 H Bluôn Êban 04/07/1972 Hiệu trưởng Trường MN Hoa Pơ Lang
172 Trần Thị Thanh Loan 05/07/1990 Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Pơ Lang
173 Trần Thị Mai Hương 08/03/1982 Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Pơ Lang
174 Doãn Thị Hạ 03/04/1984 Kế toán Trường MN Hoa Pơ Lang
175 Đào Hương Hoa 17/04/1987 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
176 Đào Thị Thơm 26/06/1991 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
177 Đoàn Thị Nhung 01/05/1991 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
178 Đinh Thị Kim Dung 08/03/1984 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
179 Võ Thị Thu Thảo 02/03/1993 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
180 H Sắm Lào 20/05/1983 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
181 Nguyễn Thị Thu Hằng 11/09/1990 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
182 Nay Pa Xi Lào 22/05/1995 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
183 H Vay Rya 27/02/1990 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
184 H Điu Êban 09/05/1988 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
185 Sáo Lai Lào 14/03/1988 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
186 H Na Đi Rya 23/10/1986 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
187 H Út Knul 14/02/1994 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
188 Hoàng Thị Thu Hiền 10/10/1982 Nhân viên Trường MN Hoa Pơ Lang
189 Lê Thị Phương Trang 30/12/1992 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
190 H Phong Niê 26/08/1993 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
191 Vũ Thị Thùy Linh 22/11/1990 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
192 Lê Thị Lý 28/10/1995 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
193 H Phi RCăm 17/10/1989 Giáo viên Trường MN Hoa Pơ Lang
194 Trần Thị Thanh Hương 01/06/1985 Hiệu trưởng Trường MN Họa Mi
195 Lê Thị Phúc 20/10/1969 Phó Hiệu trưởng Trường MN Họa Mi
196 H Moen Knul 12/09/1984 Phó Hiệu trưởng Trường MN Họa Mi
197 H Dim Rya 15/12/1989 Giáo viên Trường MN Họa Mi
198 Nguyễn Thị Bích Trâm 03/04/1988 Giáo viên Trường MN Họa Mi
199 Lưu Thị Thu Hà 24/08/1988 Giáo viên Trường MN Họa Mi
200 Lương Lê Diễm 20/06/1997 Giáo viên Trường MN Họa Mi
201 Trần Văn Sơn 24/04/1971 Hiệu trưởng Trường TH Ama Trang Lơng
202 Vũ Thị Thúy 08/09/1981 Phó Hiệu trưởng Trường TH Ama Trang Lơng
203 Quảng Thị Kim Thủy 06/07/1977 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
204 Lê Thị Huyền 12/09/1980 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
205 Phạm Thị Cẩm Tú 02/07/1972 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
206 Huỳnh Thị Minh Trinh 03/02/1979 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
207 Nguyễn Thị Bích Huệ 28/08/1975 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
208 Phạm Thị Nở 10/10/1976 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
209 Đỗ Đình Tân 18/09/1978 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
210 Nguyễn Minh Tuấn 12/07/1970 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
211 Mai Thị Thủy 08/12/1980 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
212 Nguyễn Thị Nga 24/08/1984 Nhân viên Trường TH Ama Trang Lơng
213 Nguyễn Mạnh Cường 17/04/1989 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
214 Lương Minh Tuấn 18/02/1990 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
215 Nguyễn Thị Hồng Hà 10/05/1968 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
216 Đặng Thị Nhung 20/06/1974 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
217 Lê Thị Tú Trinh 01/07/1980 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
218 Vòng Mỹ 25/04/1976 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
219 Đoàn Thị Loan 10/08/1988 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
220 Lê Thị Thu Thảo 13/07/1974 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
221 Nguyễn Thị Yến 28/01/1982 Nhân viên Trường TH Ama Trang Lơng
222 Lương Thị Hồng 20/07/1982 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
223 Ngô Lệ Hòa 27/05/1973 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
224 Đoàn Thị Hải Vân 24/10/1979 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
225 Nguyễn Thị Minh Vy 21/09/1978 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
226 Nguyễn Thị Thi 11/11/1988 Nhân viên Trường TH Ama Trang Lơng
227 Phan Thị Bích Ngọc 06/11/1987 Kế toán Trường TH Ama Trang Lơng
228 Nguyễn Thị Tình (A) 10/03/1985 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
229 Nguyễn Thị Tình (B) 10/12/1988 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
230 Lê Thị Hiền Trinh 23/10/1988 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
231 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/01/1981 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
232 Trịnh Bá Phương 19/07/1974 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
233 Nguyễn Chí Bằng 01/10/1978 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
234 Trần Quốc Toản 02/09/1978 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
235 H Nghiệp Niê 30/04/1987 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
236 Trương Thị Kiều Trâm 24/05/1988 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
237 Nguyễn Lưu Hoàng Hạnh 14/04/1986 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
238 Trần Thị Bích Hà 05/06/1983 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
239 Phạm Thị Thu Hà 27/09/1977 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
240 Trần Quốc Việt 22/04/1992 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
241 H Brô Byă 30/09/1991 Nhân viên Trường TH Ama Trang Lơng
242 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11/01/1986 Giáo viên Trường TH Ama Trang Lơng
243 Vũ Mạnh Hùng 15/06/1977 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
244 Hồ Thị Kim Thúy 20/05/1976 Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Trãi
245 Nguyễn Thị Trà Giang 18/11/1991 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
246 Nông Thị Hồng Nga 27/07/1992 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
247 Lê Thanh Hải 20/03/1987 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
248 Nguyễn Hoàng Hiếu 02/08/1990 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
249 Hoàng Thị Loan 10/07/1978 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
250 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/07/1980 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
251 Phan Thị Hiền 10/06/1974 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
252 Đinh Thị Nhung 02/03/1975 Nhân viên Y tế Trường TH Nguyễn Trãi
253 Lê Thị Thảo 09/11/1988 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
254 Nguyễn Thị Hồng Nụ 20/06/1980 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
255 Nguyễn Thị Thùy Vân 20/01/1984 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
256 Đoàn Thị Thanh Phương 16/01/1973 Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi
257 H Mang Niê Kđăm 05/08/1979 Hiệu trưởng Trường MN Hoa Anh Đào
258 Lê Thị Hồng Hạnh 12/04/1971 Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Anh Đào
259 Nguyễn Thị Minh Hoàn 18/11/1986 Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Anh Đào
260 Quyết Thị Minh 28/09/1983 Giáo viên Trường MN Hoa Anh Đào
261 Lê Thị Kim Dung 25/03/1995 Giáo viên Trường MN Hoa Anh Đào
262 Lương Lê Duyên Nhi 08/09/1992 Giáo viên Trường MN Hoa Anh Đào
263 Lê Thị Ngân 15/12/1989 Nhân viên Trường MN Hoa Anh Đào
264 Mã Thị Hài 13/08/1974 Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hướng Dương
265 Vũ Thị Yến 08/12/1989 Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
266 Mã Thị Vui 23/09/1991 Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
267 Nguyễn Thị Minh Nguyên 06/04/1991 Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
268 Lương Thị Thắm 20/12/1992 Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
269 Nguyễn Thị Hoa Lan 25/03/1982 Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng