Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Cư Kuin

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (94)
1 Võ Tấn Huy 02/02/1964 Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin
2 Lê Phú Hanh 01/09/1972 Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin
3 Ngô Tấn Lễ 10/12/1977 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
4 Phùng Minh Chương 26/04/1976 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
5 Nguyễn Cảnh Hải 09/10/1970 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
6 Nguyễn Mạnh Hùng 20/10/1979 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
7 Y Năm Byă 30/07/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
8 Ngô Thị Yên 03/06/1983 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
9 Đặng Hiệp 25/10/1980 Phó Trưởng phòng PhòngKT&HT
10 Đặng Thanh Diệu 25/04/1981 Phó Trưởng phòng PhòngKT&HT
11 Lê Hữu Hùng 05/06/1978 Phó Trưởng phòng PhòngGD&ĐT
12 Y Daniel Rơmah Êban 15/08/1977 Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp
13 Đặng Thị Huyền Trang 21/07/1986 Phó Trưởng phòng PhòngLĐ-TB&XH
14 Nguyễn Thanh Hải 02/10/1982 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa Và Thông tin
15 Nguyễn Văn Quyết 09/07/1979 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
16 Nguyễn Cảnh Danh 08/04/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Y Manh Byă 05/07/1982 Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc
18 Cao Thị Thanh Tuyền 19/09/1984 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
19 Phạm Đức Hậu 19/05/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường
20 Nguyễn Hà Long 12/04/1992 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
21 Phạm Thị Ánh Tuyết 26/12/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
22 Lê Công Lợi 12/04/1982 Chuyên viên Phòng Nội vụ
23 Nguyễn Trần Trung 12/03/1998 Chuyên viên Phòng Nội vụ
24 Trần Thị Mi Ni 25/06/1989 Chuyên viên Phòng VH&TT
25 Lê Văn 12/04/1983 Chuyên Viên Phòng KT&HT
26 Nguyễn Minh Hiếu 20/12/1994 Chuyên viên Phòng TC-KH
27 Lê Trọng Hải 16/08/1981 Chuyên viên Phòng TN&MT
28 Đặng Bá Hài 16/05/1983 Chuyên viên Phòng TN&MT
29 Trần Thị Thu Huyền 01/05/1983 Chuyên viên Phòng LĐTB&XH
30 H Ngắc Byă 16/08/1992 Chuyên viên Phòng LĐTB&XH
31 Nguyễn Thị Thuyết 29/09/1982 Cán sự Phòng GD&ĐT
32 Phạm Thị Thu Thủy 02/09/1985 Chuyên Viên Phòng Tư pháp
33 Phạm Bá Tơn 06/09/1999 Chuyên Viên Thanh tra huyện
34 Nguyễn Thị Kim Thoa 28/11/1990 Chuyên Viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35 Phan Văn Nam 23/11/1982 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Dray Bhăng
36 Y Suên Byă 22/09/1971 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Dray Bhăng
37 Nguyễn Trường Kỳ 04/05/1984 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Dray Bhăng
38 Nguyễn Ngô Xuân Sơn 28/10/1989 Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND Xã Dray Bhăng
39 Nguyễn Văn Khánh 07/01/1974 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Dray Bhăng
40 Y Ner Buôn Krông 29/12/1986 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Hòa Hiệp
41 Bạch Đình Bắc 01/12/1979 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Hòa Hiệp
42 Nguyễn Thị Nga 05/06/1986 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Hòa Hiệp
43 Huỳnh Quang Hoàng 18/10/1994 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Hòa Hiệp
44 Nguyễn Thị Khánh Ly 25/11/1991 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Hòa Hiệp
45 Trần Tuấn 09/01/1989 Cán bộ Văn phòng - Thống kê UBND Xã Hòa Hiệp
46 Vũ Duy Thắng 13/07/1978 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Hòa Hiệp
47 Phạm Bá Thủy 24/07/1974 Chủ tịch UBND xã UBND Xã Ea Ning
48 Đinh Thị Huệ 06/05/1982 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Ea Ning
49 Nguyễn Ngọc Hùng 06/03/1980 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Ea Ning
50 Võ Thành Lâm 25/10/1980 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Ning
51 Nguyễn Bá Thực 19/09/1985 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Ning
52 Lê Thị Hà 18/07/1981 Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND Xã Ea Ning
53 Nguyễn Đức Chí 09/07/1983 Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND Xã Ea Ning
54 Nguyễn Văn Nam 14/08/1994 Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND Xã Ea Ning
55 Bùi Cao Cường 18/02/1983 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Ning
56 Lê Thị Lan 12/10/1983 Cán bộ Văn thư Lưu trữ UBND Xã Ea Ning
57 Đinh Thị Hương 05/11/1981 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Ea Ning
58 Lê Thị Tiến 05/08/1981 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Ning
59 Nguyễn Quang Hưng 07/02/1983 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Ea Bhốk
60 Nguyễn Hữu Hoàng 08/01/1994 Bí thư Đoàn xã UBND Xã Ea Bhốk
61 Phan Thị Minh 11/08/1990 Công chức văn phòng - thống kê UBND Xã Ea Bhốk
62 Y Phăng Niê 06/12/1981 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Bhốk
63 Nguyễn Quang Thành 20/07/1981 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Bhốk
64 Tần Đại Nghĩa 28/10/1980 Công chức ĐC-XD-NN và MT UBND Xã Ea Bhốk
65 Hồ Viết Hùng 24/12/1981 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Ea Tiêu
66 Nguyễn Thị Hà 10/03/1985 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Ea Tiêu
67 Nguyễn Thị Thanh Minh 01/09/1985 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Tiêu
68 Cao Thị Lựu 29/09/1982 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Tiêu
69 Hồ Văn Vỹ 25/05/1985 Công chức Tài chính – Kế toán UBND Xã Ea Tiêu
70 Nguyễn Thị Hoài Thu 20/01/1982 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Tiêu
71 Nguyễn Vũ Hùng 26/03/1988 Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND Xã Ea Tiêu
72 Lý Văn Điều 19/03/1970 Phó Chủ tịch UBND UBND Xã Ea Ktur
73 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/04/1997 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Ea Ktur
74 Đào Thị Vy 02/08/1991 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Ktur
75 Nguyễn Tấn An 25/11/1983 Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND Xã Ea Ktur
76 Hồ Thị Thu Thủy 03/05/1988 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Ktur
77 Đàm Văn Phan 15/11/1989 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Ea Hu
78 Phạm Văn Dũng 236/6/1986 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Hu
79 Lương Lê Dũng 06/03/1973 Công chức Địa chính UBND Xã Ea Hu
80 Hoàng Phin 15/05/1969 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Hu
81 Nguyễn Tiến Dũng 08/04/1990 Công an xã UBND Xã Ea Hu
82 Hoàng Xuân Hiếu 04/05/1980 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Ea Hu
83 Nguyễn Thị Thanh Hà 08/03/1983 Văn phòng - Thống kê UBND Xã Ea Hu
84 Nguyễn Hữu Lương 05/03/1982 Công chức Địa chính UBND Xã Ea Hu
85 Đinh Thị Thu Hằng 10/10/1983 Công chức Tài chính – Kế toán UBND Xã Ea Hu
86 Trương Nhi Hiếu 20/11/1988 Văn thư – Thủ quỹ - CCHC UBND Xã Ea Hu
87 Hoàng Thị Hoài Nhi 20/08/1986 Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hội phụ nữ Xã Ea Hu
88 Nguyễn Thế Anh 07/05/1988 Bí thư Đoàn xã ĐoànX ã Ea Hu
89 Hoàng Thị Bền 29/08/1984 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Cư Êwi
90 Trần Thị Hà Giang 18/10/1985 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Cư Êwi
91 Nguyễn Thị Tươi 26/07/1986 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Cư Êwi
92 Trần Quang Trưởng 02/02/1984 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Êwi
93 Mai Thị Hương 18/12/1985 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Êwi
94 Nguyễn Công Nhật 20/10/1983 Công chức ĐC-NN-XD&MT UBND Xã Cư Êwi
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng