Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Ea H’leo

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (176)
1 Phạm Văn Khôi 1970 Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Ea Hleo
2 Ngô Minh Cảnh 1980 Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện UBND huyện Ea Hleo
3 Nguyễn Đức Long 1980 Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện UBND huyện Ea Hleo
4 Trần Thị Thanh Bình 1990 Cán sự Văn phòng HĐND & UBND huyện UBND huyện Ea Hleo
5 Đinh Thị Tố Nga 1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện UBND huyện Ea Hleo
6 Nguyễn Văn Vĩ 1994 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện UBND huyện Ea Hleo
7 Nguyễn Huy Tuấn 1968 Chánh Thanh tra huyện UBND huyện Ea Hleo
8 Nguyễn Ngọc Phúc 1975 Phó Chánh Thanh tra huyện UBND huyện Ea Hleo
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1987 Thanh tra viên UBND huyện Ea Hleo
10 Đoàn Long Hưng 1979 Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin UBND huyện Ea Hleo
11 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1987 Chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin UBND huyện Ea Hleo
12 Phan Hồng Thạnh 1968 Chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin UBND huyện Ea Hleo
13 Tạ Văn Tẩm 1986 Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường UBND huyện Ea Hleo
14 Vũ Thị Thúy Hòa 1989 Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường UBND huyện Ea Hleo
15 Trình Công Bình 1988 Chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường UBND huyện Ea Hleo
16 Nguyễn Minh Thành 1991 Chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường UBND huyện Ea Hleo
17 Lê Trọng Cảnh 1992 Chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường UBND huyện Ea Hleo
18 Trần Đức Phùng 1964 Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Ea Hleo
19 Nguyễn Phước Thọ 1973 Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Ea Hleo
20 Lương Đặng Anh Tuấn 1992 Chuyên viên Kinh tế Hạ Tầng UBND huyện Ea Hleo
21 Trần Hữu Dũng 1984 Chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng UBND huyện Ea Hleo
22 Kpă Ban Khoa 1985 Cán sự phòng Kinh tế Hạ tầng UBND huyện Ea Hleo
23 Nguyễn Thị Hảo Phó Trưởng phòng NN&PTNT UBND huyện Ea Hleo
24 Đào Đức Đồng 1973 Trưởng phòng Dân tộc UBND huyện Ea Hleo
25 Ksơr Y Ngót 1983 Phó trưởng phòng Dân tộc UBND huyện Ea Hleo
26 Y Prúi Kpă 1976 Chuyên viên phòng Dân tộc UBND huyện Ea Hleo
27 Đặng Thị Thu Hiền 1981 Chuyên viên phòng Dân tộc UBND huyện Ea Hleo
28 Phạm Văn Đảng 10/08/1973 Trưởng phòng GD&ĐT UBND huyện Ea Hleo
29 Nguyễn Đức Công 25/04/1985 Phó Trưởng phòng GD&ĐT UBND huyện Ea Hleo
30 Nguyễn Thành Vũ 16/7/1988 Chuyên Viên phòng GD&ĐT UBND huyện Ea Hleo
31 Nguyễn Thị Thái Châu 31/3/1979 Chuyên Viên phòng GD&ĐT UBND huyện Ea Hleo
32 Phạm Thị Thanh Thu 01/10/1981 Chuyên Viên phòng GD&ĐT UBND huyện Ea Hleo
33 Vũ Văn Hóa Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Ea Hleo
34 Vũ Thị Hồng Hải 05/05/1984 Phó Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Ea Hleo
35 Nguyễn Thị Thu 25/06/1985 Phó Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Ea Hleo
36 Lê Văn Vinh 05/06/1979 Chuyên viên phòng Nội vụ UBND huyện Ea Hleo
37 Nguyễn Thị Lê Na 20/08/1987 Chuyên viên phòng Nội vụ UBND huyện Ea Hleo
38 Phạm Tấn Thành 28/04/1988 Chuyên viên phòng Nội vụ UBND huyện Ea Hleo
39 Phạm Thị Thùy Dung 1986 Chuyên viên phòng Nội vụ UBND huyện Ea Hleo
40 Nguyễn Thị Thu Hà 17/06/1994 Cán sự phòng Nội vụ UBND huyện Ea Hleo
41 Nguyễn Anh Khuấn 1979 Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND huyện Ea Hleo
42 Lưu Thị Quỳnh Giang 1981 Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND huyện Ea Hleo
43 Bùi Thị Kim Liên 1985 Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND huyện Ea Hleo
44 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1983 Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND huyện Ea Hleo
45 Vũ Ngọc Đức 1976 Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND huyện Ea Hleo
46 Nguyễn Thị Thu Huyền 1991 Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND huyện Ea Hleo
47 Lê Đình Phong 1974 Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Ea Hleo
48 Huỳnh Thị Đào 1976 Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Ea Hleo
49 Lê Văn Lên 1978 Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Ea Hleo
50 Trần Huy Phúc 1983 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Ea Hleo
51 Nguyễn Thị Thúy 1990 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Ea Hleo
52 Nguyễn Mậu An 1977 Phó chủ tịch UBND xã Ea H’Leo UBND huyện Ea Hleo
53 Nay H’ Ly 1990 Công chức Văn Phòng - Thống Kê xã Ea H’Leo UBND huyện Ea Hleo
54 Trần Tấn Hậu 1987 Công chức ĐC-NN-XD-MT xã Ea H’Leo UBND huyện Ea Hleo
55 Trương Hữu Tùy 1979 Công chức tư pháp - Hộ tịch xã Ea H’Leo UBND huyện Ea Hleo
56 Lê Hữu Thanh 1973 Công chức văn hóa xã hội xã Ea H’Leo UBND huyện Ea Hleo
57 Phạm Văn Nhật 1978 Phó Chủ tịch UBND Thị trấn UBND huyện Ea Hleo
58 Nguyễn Kim Ánh 1974 Phó Chủ tịch UBND Thị trấn UBND huyện Ea Hleo
59 Nguyễn Hữu Hoàng 1974 Công chức tư pháp - Hộ tịch thị trấn UBND huyện Ea Hleo
60 Nguyễn Ngọc Trưng 1980 Công chức tư pháp - Hộ tịch thị trấn UBND huyện Ea Hleo
61 Phạm Ngọc Phát 1983 Công chức Địa chính - Xây dựng thị trấn UBND huyện Ea Hleo
62 Nguyễn Thị Thanh 1993 Công chức văn hóa - xã hội thị trấn UBND huyện Ea Hleo
63 Nguyễn Thị Thảo Hương 1994 Công chức Tài chính - Kế toán thị trấn UBND huyện Ea Hleo
64 Bùi Văn Tài 1993 Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả thị trấn UBND huyện Ea Hleo
65 Nguyễn Văn Thành 1976 Công chức văn hóa - Xã hội thị trấn UBND huyện Ea Hleo
66 Phan Phi Long 1984 Công chứcVăn phòng - Thống kê thị trấn UBND huyện Ea Hleo
67 Nguyễn Văn Nhiệm 1969 Chủ tịch UBND xă Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
68 Nguyễn Văn Tiến 1977 Phó Chủ tịch UBND xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
69 Hoàng Văn Tân 1971 Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
70 Mai Thị Hiền 1978 Công chức tư pháp - Hộ tịch xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
71 Trịnh Trần Nhân Huy 1997 Công chức tư pháp - Hộ tịch xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
72 Khúc Thị Hồng 1981 Công chức Văn hóa xã hội xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
73 Mai Chí Vót 1969 Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
74 Nguyễn Thị Kim Huệ 1993 Công chức Địa chính - Xây dựng xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
75 Niê Đức Hòa 1990 Công chức văn hóa xã hội xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
76 Nguyễn Thị Thanh Nga 1978 Công chức Tài chính - Kế toán xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
77 Văn Thanh Lan Anh 1985 Cán bộ Cải cách hành chính Xã Ea Nam UBND huyện Ea Hleo
78 Đinh Xuân Hùng 1978 Chủ tịch UBND xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
79 Hoàng Công Minh 1980 Phó chủ tịch UBND xã xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
80 Triệu Thị Biên 1986 Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
81 Hoàng Thị Thành 1991 Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
82 Đào Khắc Sỹ 1984 Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
83 Nguyễn Thị Nga 1989 Công chức Thương binh – Xã hội xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
84 Nguyễn Công Đức 1972 Công chức Địa chính – Xây dựng xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
85 Hà Quốc Bảo 1983 Công chức Văn hoá – Xã hội xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
86 Nguyễn Văn Hai 1979 Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
87 Mông Thị Thương 1987 Cán bộ Chủ tịch HPN xã xã Ea Tir UBND huyện Ea Hleo
88 Phùng Ngọc Biên 1984 Phó chủ tịch UBND xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
89 Huỳnh Văn Trình 1970 Phó chủ tịch UBND xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
90 Nguyễn Minh Vũ 1980 Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
91 Đỗ Viết Nghĩa 1996 Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
92 Nguyễn Đức Phương 1984 Công chức Văn hóa - xã hội xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
93 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 1995 Công chức Địa chính – Xây dựng xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
94 Mã Thị Thu Oanh 1995 Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
95 Hà Thanh Thịnh 1979 Công chức Địa chính - Xây dựng xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
96 Nông Thị Liễu 1990 Công chức Văn hóa - Xã hội xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
97 Trần Nguyễn Phương Nam 1997 Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ea Wy UBND huyện Ea Hleo
98 Phạm Văn Trung 01/08/1982 Chủ tịch UBND Xã Ea Ral UBND huyện Ea Hleo
99 Đinh Văn Hùng 20/02/1985 CC Tư pháp - Hộ Tịch xã Ea Ral UBND huyện Ea Hleo
100 Mai Thị Thảo 13/09/1989 Công chức văn hóa xã hội xã Ea Ral UBND huyện Ea Hleo
101 Nguyễn Thị Mỹ Thu 10/12/1987 Công chức văn hóa thông tin xã Ea Ral UBND huyện Ea Hleo
102 Nguyễn Huy Toản 19/10/1997 Công chức Tư pháp – Hộ tịch Ea Ral UBND huyện Ea Hleo
103 Trần Thị Thủy 24/12/1990 Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ea Ral UBND huyện Ea Hleo
104 Lê Thị Hồng Diệp 28/01/1990 Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ea Ral UBND huyện Ea Hleo
105 Trịnh Trần Công 27/09/1984 Công chức Địa chính – Xây dựng xã Ea Ral UBND huyện Ea Hleo
106 Lương Quang Vũ 19/12/1988 Công chức Địa chính – Xây dựng xã Ea Ral UBND huyện Ea Hleo
107 Bùi Ngọc Hoàng 1985 Chủ tịch UBND xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
108 Võ Văn Lệ 1988 Phó chủ tịch UBND xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
109 Trần Chính Đại 1988 Phó chủ tịch UBND xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
110 Nguyễn Thị Oanh 1988 Công chức tư pháp - Hộ tịch xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
111 Bùi Quang Thế 1996 Công chức tư pháp - Hộ tịch xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
112 Lê Cao Tưởng 1988 Công chức Địa chính - Xây dựng xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
113 K Pă H’Gin 1990 Công chức Văn phòng - Thống kê xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
114 Trần Thị Mùa 1985 Công chức Văn hóa xã hội xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
115 Trần Ngọc Thành 1989 Công chức Tài chính kế toán xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
116 Nguyễn Thị Hà 1992 Công chức Văn phòng – Thống kê xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
117 Nguyễn Văn Khương 1969 Công chức địa chính xây dựng xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
118 Hoàng Nông Hội 1988 Chỉ huy trưởng quân sự xã Cư Mốt UBND huyện Ea Hleo
119 Nguyễn Xuân Trọng 1968 Chủ tịch UBND xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
120 Lê Quang Hưng 1980 Phó chủ tịch UBND xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
121 Bàn Thị Thu 1986 Phó chủ tịch UBND xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
122 Hoàng Văn Thảo 1990 Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
123 Nguyễn Văn Ánh 1979 Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
124 Trần Thị Hoài 1993 Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
125 Nguyễn Huy Bình 1989 Công chức Địa chính Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
126 Ksơr H’ Bích 1990 Công chức văn hóa xã hội xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
127 Trần Thị Thu Hương 1986 Công chức Văn phòng – Thống kê Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
128 Lê Văn Á 1981 Công chức Địa chính Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
129 Đặng Hồng Nhất 1966 Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
130 Phạm Ngọc Quang 1971 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
131 Nay Y Kak 1988 Bí thư Đoàn xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
132 Huỳnh Thị Thủy 1990 Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Hiao UBND huyện Ea Hleo
133 Lê Hồng Quân 1978 Chủ tịch UBND xã Ea Khăl UBND huyện Ea Hleo
134 Y Bliu Êban 1977 Phó chủ tịch UBND xã Ea Khăl UBND huyện Ea Hleo
135 Đỗ Thị Thu Hoài 1988 Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
136 Nguyễn Thị Phương Yến 1992 Công chức Văn hóa xã hội xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
137 Bùi Thị Thu Thảo 1985 Công chức Tư pháp - Hộ tịch  xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
138 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1984 Công chức Địa chính - xây dựng  xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
139 Nguyễn Thị Kim Liên 1985 Cán bộ Văn thư – Thủ quỹ - CCHC  xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
140 Trần Gia Nguyên 1988 Công an viên Thường trực  xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
141 Phạm Thị Mai Thuỳ 1994 Công chức Tài chính - kế toán  xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
142 Lãnh Thị Thuý Lan 1986 Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
143 Phạm Thị Trang 1989 Công chức Văn hóa xã hội  xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
144 Nguyễn Thị Thanh Thu 1985 Công chức Tài chính - Kế toán xã Ea Khal UBND huyện Ea Hleo
145 Nguyễn Thành Trung 1979 Chủ tịch UBND xã Cư A Mung UBND huyện Ea Hleo
146 Hoàng Văn Kiên 1980 Phó chủ tịch UBND xã Cư A Mung UBND huyện Ea Hleo
147 Ma Văn Thương 1991 Công chức tư pháp - Hộ tịch xã Cư A mung UBND huyện Ea Hleo
148 Lưu Việt Toàn 1999 Công chức tư pháp - Hộ tịch xã Cư A mung UBND huyện Ea Hleo
149 Lê Vũ Thu Hiền 2001 CB Văn thư – Thủ quỹ - CCHC xã Cư A mung UBND huyện Ea Hleo
150 Vi Thị Hoa 1987 Công chức Văn phòng - Thống kê xã Cư A mung UBND huyện Ea Hleo
151 Phùng Chí Cao 1988 Công chức văn hóa xã hội xã Cư A mung UBND huyện Ea Hleo
152 Bùi Đại Thứ 1976 Công chức văn hóa xã hội xã Cư A mung UBND huyện Ea Hleo
153 Đoàn Ngọc Cảnh 1984 Công chức Địa chính - Xây dựng xã Cư A mung UBND huyện Ea Hleo
154 Võ Thị Thu Hương 1991 Công chức Tài chính - Kế toán xã Cư A mung UBND huyện Ea Hleo
155 Hoàng Văn Lâm Cán bộ văn phòng đảng ủy xã Cư A Mung UBND huyện Ea Hleo
156 Vy Thị Thủy 1993 Cán bộ KH-GT-TL-NLN xã Cư A Mung UBND huyện Ea Hleo
157 Hoàng Văn Đồng 1988 Bí thư Đoàn thanh niên xã Cư A Mung UBND huyện Ea Hleo
158 Lê Bá Vũ 10/09/1981 Chủ tịch UBND xã Dliê Yang UBND huyện Ea Hleo
159 Lê Minh Phong 10/02/1970 Phó chủ tịch UBND xã Dliê Yang UBND huyện Ea Hleo
160 Kpă Y Jon 01/05/1992 Công chức Văn phòng - Thống kê xã Dliê Yang UBND huyện Ea Hleo
161 Trương Cộng Hòa 09/09/1990 Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Diê Yang UBND huyện Ea Hleo
162 Nguyễn Thị Thanh Nhã 20/08/1994 Công chức Tài chính - Kế toán xã Dliê Yang UBND huyện Ea Hleo
163 Ksơr Y Grư 1973 Chủ tịch UBND xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
164 Huỳnh Văn Tịnh 1980 Phó chủ tịch UBND xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
165 Vương Thái Hạnh 1979 Phó chủ tịch UBND xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
166 Trần Thu Hồng Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
167 Phạm Quang Vinh 1980 Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
168 Đào Chí Tâm 1968 Công chức Văn hóa - xã hội xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
169 Lê Thị Thanh Hiếu 1992 Văn thư lưu trữ - Cải cách hành chính xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
170 Nay H’ Miên 1995 Công chức Văn hóa - Xã hội xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
171 Võ Quang Kỳ Công chức Địa chính - xây dựng xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
172 Ngô Văn Chiếu 1983 Công chức Địa chính - xây dựng xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
173 Y Phiên Hwing 1988 Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
174 La Văn Quyết 1988 Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ea Sol UBND huyện Ea Hleo
175 Nguyễn Chí Cường 01/01/1981 Phó Trưởng phòng UBND huyện Ea Hleo
176 Phạm Quốc Đạt 1990 Chuyên Viên UBND huyện Ea Hleo
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng