Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Ea Kar

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (287)
1 Nguyễn Văn Hà 05/10/1966 Chủ tịch UBND UBND huyện
2 Nguyễn Minh Chuyền 08/06/1974 Phó CT UBND UBND huyện
3 Lê Đình Chiến 08/02/1966 Phó CT UBND UBND huyện Ea Kar
4 Trần Bình Gấm 12/12/1975 Phó Chánh VP VP HĐND & UBND
5 Hoàng Thị Hồng Chinh 29/09/1984 Phó Chánh VP VP HĐND & UBND
6 Hoàng Thị Mùi 03/09/1982 Chuyên viên VP HĐND & UBND
7 Nguyễn Thanh Tâm 01/12/1988 Chuyên viên VP HĐND & UBND
8 Đoàn Minh Tuấn 25/04/1981 Chuyên viên VP HĐND & UBND
9 Nguyễn Thị Thảo 16/03/1983 Cán sự Phòng Y tế
10 Nguyễn Văn Hải 14/11/1980 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
11 Trần Mạnh Hùng 17/04/1979 Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ
12 Lê Ngọc Minh 03/12/1979 Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ
13 Trần Thị Lệ Hằng 20/10/1976 Cán sự Phòng Nội vụ
14 Tô Thị Thu Sương 24/09/1985 Chuyên viên Phòng Nội vụ
15 Nguyễn Văn Minh 10/1/21983 Cán sự Phòng Nội vụ
16 Nguyễn Thị Thu Hằng 06/04/1981 Chuyên viên Phòng Nội vụ
17 Nguyễn Tấn Lượng 02/04/1983 Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
18 Trần Duy Trường 20/06/1976 Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
19 Nguyễn Thanh Bình 03/02/1985 Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
20 Nguyễn Giang Nam 19/05/1971 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
21 Ngô Việt Dũng 16/09/1986 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
22 Kpa Bính 13/11/1986 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
23 Lê Thị Quỳnh Nhung 26/01/1971 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
24 Nguyễn Thanh Tuấn 25/10/1991 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
25 Trần Thị Phương Thanh 17/01/1984 Trưởng phòng Phòng Tư pháp
26 Mai Thị Diễm Phúc 10/02/1983 Chuyên viên Phòng Tư pháp
27 Nguyễn Thị Luyên 08/09/1985 Chuyên viên Phòng Tư pháp
28 Trần Thị Hồng Nhung 22/10/1984 Phó trưởng phòng Phòng TN&MT
29 Nguyễn Thị Thanh Nga 08/06/1981 Chuyên viên Phòng TNMT
30 Hoàng Thị Thu 20/05/1991 Chuyên viên Phòng TN&MT
31 Lê Ngọc Vinh 15/09/1980 Chuyên viên Phòng TN&MT
32 Trương Thị Thanh 08/01/1993 Chuyên viên Phòng TNMT
33 Nguyễn Thanh Dương 20/06/1970 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT
34 Phùng Văn Chang 20/04/1975 Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT
35 Nguyễn Tiến Thịnh 03/07/1980 Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT
36 Đinh Xuân Dũng 16/05/1964 Chuyên viên Phòng GD&ĐT
37 Bùi Gia Ruẫn 02/11/1964 Chuyên viên Phòng GD&ĐT
38 Trần Thị Hồng Lê 10/05/1978 Chuyên viên Phòng GD&ĐT
39 Phạm Đức Tân 22/10/1981 Chuyên viên Phòng GD&ĐT
40 Ksơr Lul 15/10/1981 Chuyên viên Phòng GD&ĐT
41 Nguyễn Thị Chung 04/04/1976 Chuyên viên Phòng GD&ĐT
42 Cao Việt Dũng 24/11/1970 Trưởng phòng Phòng VHTT
43 Nguyễn Xuân Hồng 22/02/1967 Phó trưởng phòng Phòng VHTT
44 Phan Trần Như Duy 05/09/1981 Chuyên viên Phòng VHTT
45 Văn Thị Như Tuyết 23/08/1984 Công chức Phòng VHTT
46 Hà Thị Thủy 20/08/1990 Công chức Phòng VHTT
47 Phan Văn Vinh 04/07/1983 Phó trưởng phòng Phòng Lao động – TB&XH
48 Y Non Mlô 02/05/1974 Phó trưởng phòng Phòng Lao động – TB&XH
49 Nguyễn Trọng Tân 01/01/1985 Chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH
50 Nguyễn Thị Hằng Nga 26/10/1981 Chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH
51 Đỗ Thị Mơ 10/01/1984 Chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH
52 Nguyễn Đăng Kai 10/05/1966 Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc
53 H’Djuăn Byă 20/07/1982 Phó trưởng phòng Phòng Dân tộc
54 Hoàng Văn Trung 26/06/1978 Chuyên viên Phòng Dân tộc
55 H Cuan Mlô 25/05/1988 Công chức biệt phái Phòng Dân tộc
56 Y Glen Byă 11/03/1973 Phó trưởng phòng Phòng NNPTNT
57 H Lan Niê 18/08/1982 Chuyên viên Phòng NNPTNT
58 Nguyễn Duy Ngàn 04/11/1965 Chuyên viên Phòng NNPTNT
59 Phạm Quang Cường 15/11/1983 Chuyên viên Phòng NNPTNT
60 Trần Anh Tuấn 19/11/1979 Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - KH
61 Nguyễn Nữ Hồng Tuyến 31/12/1981 Chuyên viên Phòng Tài chính - KH
62 Nguyễn Văn Niên 12/07/1987 Công chức Phòng Tài chính - KH
63 Huỳnh Minh Dương 20/10/1966 Chánh Thanh tra Thanh tra
64 Nguyễn Thị Minh Thương 18/11/1985 Phó Chánh thanh tra Thanh tra
65 Mai Thái Hòa 29/10/1973 Thanh tra viên Thanh tra
66 Võ Thị Hoa 07/05/1990 Thanh tra viên Thanh tra
67 Phan Thị Thảo 09/01/1990 Thanh tra viên Thanh tra
68 Đặng Anh Tuấn 18/07/1983 Chuyện viên Thanh tra
69 Nhữ Đình Tuyến 17/12/1968 Chủ tịch UBND xã UBND xã Cư Ni
70 Nguyễn Văn Vỹ 19/08/1971 PCT UBND xã UBND xã Cư Ni
71 Lã Ngọc Tuấn 02/09/1980 PCT UBND xã UBND xã Cư Ni
72 Nguyễn Thị Thương 26/11/1982 Văn phòng – Thống kê UBND xã Cư Ni
73 Vũ Kim Chỉnh 20/10/1986 Văn phòng – Thống kê UBND xã Cư Ni
74 Nguyễn Hồ Hữu Hằng 17/06/1984 Văn hóa – Xã hội UBND xã Cư Ni
75 Nguyễn Mạnh Tuân 03/02/1984 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Ni
76 Huỳnh Thị Ánh Sao 03/06/1986 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Ni
77 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 17/04/1983 Địa chính – Xây dựng UBND xã Cư Ni
78 Mai Thị Diệu Thúy 20/06/1983 Tài chính - Kế toán UBND xã Cư Ni
79 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/03/1983 Tài chính - Kế toán UBND xã Cư Ni
80 Văn Đức Hoàn 18/07/1993 Văn hóa - Xã hội UBND xã Cư Ni
81 Đào Thế Lanh 07/08/1981 Chỉ huy trưởng QS UBND xã Cư Ni
82 Nguyễn Xuân Hữu 09/06/1973 CT UBND xã UBND xã Ea Sô
83 Hoàng Anh Dũng 20/09/1982 PCT UBND xã UBND xã Ea Sô
84 Lê Kỳ Vân 05/04/1976 PCT UBND xã UBND xã Ea Sô
85 Khiếu Đình Dũng 20/10/1980 Văn phòng – Thống kê UBND xã Ea Sô
86 Trần Thị Thu Hương 10/07/1998 Văn phòng – Thống kê UBND xã Ea Sô
87 Nông Thanh Dũng 18/11/1984 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Sô
88 Đặng Thị Bích Ngọc 02/09/1992 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Sô
89 Nguyễn Thị Thu Hà 21/04/1983 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Sô
90 Hoàng Minh Phúc 25/05/1986 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Sô
91 Nông Thị Loan 07/01/1985 Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Sô
92 Nguyễn Thị Châu 21/11/1985 Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Sô
93 Nguyễn Trọng Tấn 02/11/1989 Chỉ huy trưởng QS UBND xã Ea Sô
94 Nguyễn Thanh Huấn 30/11/1966 CT. UBND xã UBND xã Ea Đar
95 Vũ Hồng Long 16/03/1969 PCT. UBND xã UBND xã Ea Đar
96 Trần Quang Dũng 30/11/1966 PCT. UBND xã UBND xã Ea Đar
97 Phạm Văn Thuần 06/04/1970 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Đar
98 Nguyễn Thị Tân Thư 01/02/1983 Tài chính - Kế toán UBND xã Ea Đar
99 H’ Trim Mlô 26/06/1985 Tài chính - Kế toán UBND xã Ea Đar
100 Phạm Ngọc Chính 07/07/1975 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Đar
101 Trần Quang Tuyến 21/05/1966 CC. VH-XH UBND xã Ea Đar
102 Trần Thị Vinh 16/12/1983 Văn phòng – Thống kê UBND xã Ea Đar
103 Nguyễn Thanh Mỹ 01/02/1972 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Đar
104 Nguyễn Thị Ngọc 18/01/1993 Văn phòng – Thống kê UBND xã Ea Đar
105 Nguyễn Đăng Khoa 06/05/1987 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Đar
106 Y Suên Ksơr 14/09/1980 Chỉ huy trưởng QS UBND xã Ea Đar
107 Trương Quang Dũng 09/10/1985 Trưởng Công An UBND xã Ea Đar
108 Phạm Duy Hùng 20/06/1966 Chủ tịch UBND xã UBND xã Cư Huê
109 Y Mon Niê 24/09/1985 PCT UBND xã UBND xã Cư Huê
110 Huỳnh Văn Thảo 16/02/1986 Văn phòng – Thống kê UBND xã Cư Huê
111 Trần Thị Mỹ Huệ 10/04/1983 Văn hóa – Xã hội UBND xã Cư Huê
112 Nguyễn Thị Hải 20/04/1985 Văn hóa – Xã hội UBND xã Cư Huê
113 Đinh Trương Phi Vũ 20/10/1980 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Huê
114 Y Thoan Niê 10/09/1978 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Huê
115 Đỗ Thị Thu Hường 26/10/1990 Địa chính – Xây dựng UBND xã Cư Huê
116 Đỗ THị Ái Loan 10/08/1982 Tài chính - Kế toán UBND xã Cư Huê
117 Đặng Văn Bình 30/12/1987 Chỉ huy trưởng QS UBND xã Cư Huê
118 Hoàng Lê Dũng 17/11/1974 Địa chính – Xây dựng UBND xã Cư Huê
119 Đào Đức Hoàn 09/11/1982 CT.UBND UBND xã Xuân Phú
120 Nguyễn Minh Tuân 30/04/1975 PCT.UBND UBND xã Xuân Phú
121 Hoàng Thị Thu Trang 17/07/1982 PCT.UBND UBND xã Xuân Phú
122 H Rê Bê Ka Byă 06/11/1992 Địa chính – Xây dựng UBND xã Xuân Phú
123 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 07/02/1083 Tài chính - Kế toán UBND xã Xuân Phú
124 Trần Thị Tâm 10/02/1990 Địa chính – Xây dựng UBND xã Xuân Phú
125 Nguyễn Văn Chinh 21/11/1983 Văn hóa – Xã hội UBND xã Xuân Phú
126 Trần Thị Quỳnh 18/01/1981 Văn phòng – Thống kê UBND xã Xuân Phú
127 Đào Thị Hương 23/08/1980 Văn hóa – Xã hội UBND xã Xuân Phú
128 Nguyễn Thị Hải Yến 22/12/1996 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Xuân Phú
129 H Cuan MLô 25/05/1988 Văn phòng – Thống kê UBND xã Xuân Phú
130 Phan Văn Khải 12/06/1989 Chỉ huy trưởng QS UBND xã Xuân Phú
131 Bùi Duy Hải 08/01/1976 CT UBND UBND xã Ea Kmút
132 Hoàng Minh Luận 22/09/1982 PCT UBND UBND xã Ea Kmút
133 Trương Thị Nhung 02/01/1985 PCT UBND UBND xã Ea Kmút
134 Lê Thị Hồng 06/08/1988 Văn phòng – Thống kê UBND xã Ea Kmút
135 Nguyễn Thị Nhung 05/12/1972 Văn phòng – Thống kê UBND xã Ea Kmút
136 Lê Thị Hoan 01/08/1981 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Kmút
137 Hồng Thị Kim Chân 06/06/1986 Tài chính - Kế toán UBND xã Ea Kmút
138 Nguyễn Bá Quỳnh 1975 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Kmút
139 Đậu Thị Xuân Hồng 12/10/1992 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Kmút
140 Nguyễn Thị Hòa 14/03/1983 Văn hóa – Xã hội UBND xã Ea Kmút
141 Trần Thị Thúy An 10/10/1975 Văn hóa – Xã hội UBND xã Ea Kmút
142 Vũ Ngọc Dương 04/05/1979 CT.UBND UBND xã Cư Prông
143 Đàm Văn Tuấn 15/07/1967 PCT.UBND UBND xã Cư Prông
144 Hoàng Quốc Việt 06/06/1975 PCT.UBND UBND xã Cư Prông
145 Lý Thị Tuyết 10/02/1982 Văn phòng – Thống kê UBND xã Cư Prông
146 Nguyễn Đình Đức 13/10/1996 Văn phòng – Thống kê UBND xã Cư Prông
147 Vũ Tiến Thịnh 11/08/1988 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Prông
148 Nguyễn Văn Nhiên 05/04/1972 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Prông
149 Trần Quang Tăng 30/12/1968 Địa chính – Xây dựng UBND xã Cư Prông
150 Y’ Yot Niê 13/11/1994 Địa chính – Xây dựng UBND xã Cư Prông
151 Phạm Anh Tuấn 15/08/1985 Văn hóa – Xã hội UBND xã Cư Prông
152 Phạm Thị Tâm 29/03/1983 Tài chính - Kế toán UBND xã Cư Prông
153 Văn Đình Thìn 24/05/1978 PCT UBND xã UBND xã Ea Sar
154 Hà Trung Tướng 13/11/1981 PCT UBND xã UBND xã Ea Sar
155 Ma Thị Mỵ 15/06/1973 Văn hóa XH UBND xã Ea Sar
156 Lê Hoàng Minh 28/01/1980 Tư pháp – HT UBND xã Ea Sar
157 Nông Thị Thanh Hằng 25/09/1992 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ea Sar
158 Nguyễn Thanh Mỹ 06/06/1993 Địa chính NN-XD-MT UBND xã Ea Sar
159 Nguyễn Bá Đông 04/11/1978 Tài chính – Kế toán UBND xã Ea Sar
160 Phan Thị Thu Hiền 10/09/1978 Văn phòng – TK UBND xã Ea Sar
161 Ngyễn Đức Hậu 10/08/1964 Văn hóa XH UBND xã Ea Sar
162 Nguyễn Văn Thành 25/09/1979 CHT Ban Chỉ huy Quân sự UBND xã Ea Sar
163 Đặng Minh Tiền 04/04/1987 Tài chính – Kế toán UBND xã Ea Sar
164 Nguyễn Thành Tam 20/06/1981 CC Địa chính NN-XD-MT UBND xã Ea Sar
165 Trương Văn Toàn 05/05/1983 CT.UBND UBND xã Cư Yang
166 Trần Duy Thành 17/41981 PCT.UBND UBND xã Cư Yang
167 Phạm Xuân Hùng 16/10/1973 PCT.UBND UBND xã Cư Yang
168 Đỗ Xuân Thụ 16/08/1974 ĐC-NN-XD-MT UBND xã Cư Yang
169 Trần Thị Hạnh 18/07/1984 Tài chính – Kế toán UBND xã Cư Yang
170 Nguyễn Huy Phần 15/11/1984 ĐC-NN-XD-MT UBND xã Cư Yang
171 Vũ Thị Thủy 20/05/1979 Văn hóa - XH UBND xã Cư Yang
172 Đào Thị Hoa Linh 01/03/1984 Văn phòng – Thống kê UBND xã Cư Yang
173 Lê Đình Khoa 15/09/1991 Văn hóa – Xã hội UBND xã Cư Yang
174 Lê Thị Thùy Dương 10/05/1986 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Yang
175 Trịnh Thị Cúc 26/06/1979 Văn phòng – Thống kê UBND xã Cư Yang
176 Trịnh Hồng Phú 22/04/1982 CHT Ban chỉ huy quân sự UBND xã Cư Yang
177 Nguyễn Thị Hằng 01/05/1990 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Yang
178 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/09/2000 Tài chính – Kế toán UBND xã Cư Yang
179 Nguyễn Hồng Khôi 02/10/1968 CT.UBND UBND xã Cư Bông
180 Phan Duy Trung 15/10/1982 PCT.UBND UBND xã Cư Bông
181 Võ Đăng Khoa 22/07/1973 PCT.UBND UBND xã Cư Bông
182 Hoàng Trọng Lợi 20/10/1993 ĐC-NN-XD-MT UBND xã Cư Bông
183 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/04/1983 Tài chính – Kế toán UBND xã Cư Bông
184 Nguyễn Văn Đường 06/06/1986 ĐC-NN-XD-MT UBND xã Cư Bông
185 Đoàn Thị Ngân 14/02/1983 Văn hóa – Xã hội UBND xã Cư Bông
186 Lê Viết Ngọ 19/01/1978 Văn phòng – Thống kê UBND xã Cư Bông
187 Phan Dương Quân 28/12/1991 Văn hóa – Xã hội UBND xã Cư Bông
188 Trần Thị Thảo 16/06/1987 Tư pháp - HT UBND xã Cư Bông
189 H Mai Byă 03/06/1999 Văn phòng – Thống kê UBND xã Cư Bông
190 Phạm Quang Ý 24/01/1982 CHT Qsự UBND xã Cư Bông
191 Nguyễn Văn Bảo 10/02/1966 Tư pháp - HT UBND xã Cư Bông
192 Phan Quốc Đương 10/11/1969 BT Đảng ủy Đảng ủy xã Ea Păl
193 Trần Đình Phong 20/06/1974 PBT Đảng ủy Đảng ủy xã Ea Păl
194 Nguyễn Cảnh Toán 06/06/1964 PCT HĐND HĐND xã Ea Păl
195 Nguyễn Văn Lệ 20/11/1972 CT UBND UBND xã Ea Păl
196 Nguyễn Minh Thuận 01/09/1980 PCT UBND UBND xã Ea Păl
197 Nguyễn Khắc Đáng 20/10/1985 PCT UBND UBND xã Ea Păl
198 Lê Minh Khương 15/12/1960 CT HCCB HCCB xã Ea Păl
199 Trịnh Thị Toán 22/03/1979 CT UBMTTQ MTTQ xã Ea Păl
200 Nguyễn Đình Châu 10/08/1967 CT HND xã HND xã Ea Păl
201 Lê Văn Hùng 04/01/1994 BT ĐTN xã ĐTN xã Ea Păl
202 Nguyễn Thị Tiến 28/06/1984 CT HLHPN CT HLHPN xã Ea Păl
203 Nguyễn Thị Oanh 04/08/1989 Văn phòng –Thống kê UBND xã Ea Păl
204 Nguyễn Thị Hương 07/03/1984 Tư pháp - HT UBND xã Ea Păl
205 Lương Hà Linh 19/08/1979 Tư pháp - HT UBND xã Ea Păl
206 Trần Văn Hồng 03/09/1969 Văn phòng –Thống kê UBND xã Ea Păl
207 Phạm Quang Lê 07/05/1966 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Păl
208 Nguyễn Hưng Yên 10/07/1968 Văn hóa – Xã hội UBND xã Ea Păl
209 Nhữ Thị Hằng 06/06/1991 CCHC UBND xã Ea Păl
210 Phạm Thị Hòa 21/11/1984 Tài chính – Kế toán UBND xã Ea Păl
211 Nguyễn Văn Nguyên 05/05/1985 CHT BCHQS UBND xã Ea Păl
212 Đỗ Văn Nam 15/02/1985 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Păl
213 Bạch Khương Tâm 01/11/1980 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Păl
214 Phạm Quang Tân 15/09/1975 Bí Thư Đảng ủy TT. Ea Knốp
215 Nguyễn Văn Công 10/10/1982 Phó Bí thư Đảng ủy TT. Ea Knốp
216 Nguyễn Thanh Hưng 25/12/1981 CT.Uỷ ban nhân dân TT. Ea Knốp
217 Nguyễn Như Hiếu 21/08/1981 CT.Hội đồng nhân dân TT. Ea Knốp
218 Trần Xuân Ngọc 19/06/1982 PCT.Ủy ban nhân dân TT. Ea Knốp
219 Phạm Ngọc Nam 02/01/1979 PCT.Ủy ban nhân dân TT. Ea Knốp
220 Nguyễn Công Nam 20/03/1985 CT.UBMT TQ VN TT. Ea Knốp
221 Hồ Văn Tiệp 30/11/1969 CT. Hội Nông dân TT. Ea Knốp
222 Viên Hữu Ngọc 20/11/1973 CT. Hội Cựu chiến binh TT. Ea Knốp
223 Lê Minh Tín 03/09/1990 Bí Thư Đoàn thanh niên TT. Ea Knốp
224 Dương Thị Viên 26/12/1986 CT. Hội phụ nữ TT. Ea Knốp
225 Nguyễn Thị Thanh Nhã 02/03/1984 Tài chính -Kế toán TT. Ea Knốp
226 Trần Thế Bảo 29/04/1982 Tài chính -Kế toán TT. Ea Knốp
227 Nguyễn Phi Long 08/02/1965 Văn hóa - Xã hội TT. Ea Knốp
228 Đậu Thị Quỳnh Như 10/10/1982 Văn hóa - Xã hội TT. Ea Knốp
229 Hoàng Thị Triển 19/07/1994 Văn phòng - Thống kê TT. Ea Knốp
230 Nguyễn Thị Thanh Tâm 02/12/1982 Văn phòng - Thống kê TT. Ea Knốp
231 Trần Thị Thúy Hằng 19/05/1989 Tư Pháp - Hộ tịch TT. Ea Knốp
232 Bùi Thị Thủy 08/10/1989 Tư Pháp - Hộ tịch TT. Ea Knốp
233 Phạm Tiến Sỹ 20/12/1963 Địa Chính - Xây dựng TT. Ea Knốp
234 Phạm Ngọc Thân 23/07/1983 Địa Chính - Xây dựng TT. Ea Knốp
235 Bùi Đức Việt 27/08/1982 CHT Ban CHQS thị trấn TT. Ea Knốp
236 Nhữ Thị Cúc 06/05/1985 Phó bí thư Đảng ủy Xã Ea Tih
237 Vũ Xuân Tới 10/10/1966 Phó Chủ tịch HĐND xã Xã Ea Tih
238 Phạm Đình Văn 12/05/1976 Chủ tịch UBND xã Xã Ea Tih
239 Nguyễn Tiến Thanh 02/02/1979 Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ea Tih
240 Phạm Viết Biên 17/12/1982 Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ea Tih
241 Võ Duy Đình 21/04/1972 Chủ tịch UBMTTQ xã Xã Ea Tih
242 H Mai Niê 10/04/1993 Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Xã Ea Tih
243 Phạm Quốc Việt 25/08/1989 Chủ tịch Hội CCB Xã Ea Tih
244 Võ Thị Thanh Huyền 06/05/1985 Chủ tịch Hội LHPN xã Xã Ea Tih
245 Phan Ngọc Quỳnh 15/01/1984 Chủ tịch Hội Nông dân xã Xã Ea Tih
246 Vũ Văn Tân 07/01/1986 Công chức Văn phòng - Thống kê Xã Ea Tih
247 Đặng Thị Kim Minh 16/03/1981 Công chức Văn phòng - Thống kê Xã Ea Tih
248 Hoàng Văn Tỉnh 03/07/1965 Công chức Địa chính Xây dựng Xã Ea Tih
249 Phùng Văn Tiếp 20/10/1984 Công chức Địa chính Xây dựng Xã Ea Tih
250 Hoàng Thị Kim Anh 30/04/1983 Công chức Tài chính Kế toán Xã Ea Tih
251 Lê Ngọc Sơn 28/04/1974 Công chức Tài chính Kế toán Xã Ea Tih
252 Lưu Thị Hồng Thúy 28/01/1986 Công chức Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Tih
253 Trần Thị Thu Tính 02/10/1989 Công chức Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Tih
254 Trần Đậu Cao Nguyên 19/09/1986 Công chức Văn hóa - Xã hội Xã Ea Tih
255 Nguyễn Ngọc Hòa 10/05/1974 CT.UBND UBND xã Cư Elang
256 Mã Văn Cương 20/02/1986 PCT.UBND UBND xã Cư Elang
257 Đặng Quốc Tuấn 10/10/1986 PCT.UBND UBND xã Cư Elang
258 Triệu Đình Sơn 12/10/1987 Địa chính – Xây dựng UBND xã Cư Elang
259 Nguyễn Thị Thanh 25/08/1087 Tài chính – Kế toán UBND xã Cư Elang
260 Trần Đức Anh 29/08/1995 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Elang
261 Nguyễn Xuân Trường 28/02/1984 Văn hóa – Xã hội UBND xã Cư Elang
262 Kiều Thị Dung 06/08/1986 Văn phòng - Thống kê UBND xã Cư Elang
263 Nguyễn Thị Thu Hà 16/04/1980 Tài chính – Kế toán UBND xã Cư Elang
264 Phan Mạnh Hà 29/12/1976 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Cư Elang
265 Nông Thị Hồng Liên 31/08/1986 Văn phòng - Thống kê UBND xã Cư Elang
266 Võ Huy Khôi 1974 CT UBND xã UBND xã Ea Ô
267 Vũ Thị Sen 20/01/1973 PCT UBND xã UBND xã Ea Ô
268 Nguyễn Thị Huyền 08/10/1977 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea Ô
269 Lê Thị Trang 1982 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea Ô
270 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1981 Văn hóa – Xã hội UBND xã Ea Ô
271 Lê Viết Dương 27/08/1985 Văn hóa – Xã hội UBND xã Ea Ô
272 Bùi Đức Hiệp 23/11/1989 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Ô
273 Lê Anh Hùng 20/07/1985 Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Ô
274 Nguyễn Thị Lương 07/05/1981 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Ô
275 Hoàng Đắc Tuyên 06/03/1988 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Ô
276 Đặng Thị Duyên 1981 Tài chính – Kế toán UBND xã Ea Ô
277 Nguyễn Hữu Đại 1982 CHT QS UBND xã Ea Ô
278 Bùi Duy Hiếu 24/51982 CT UBND TT Ea Kar
279 Lê Thị Xuân 21/11/1984 PCT UBND TT Ea Kar
280 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm 10/03/1980 Tài chính – Kế toán TT Ea Kar
281 Dương Thanh Hà 20/04/1981 Tài chính – Kế toán TT Ea Kar
282 Nguyễn Thị Kim Hoàng 06/01/1970 Tư pháp – Hộ tịch TT Ea Kar
283 Nguyễn Thị Quyên 09/10/1996 Tư pháp – Hộ tịch TT Ea Kar
284 Phạm Văn Dương 18/09/1984 Địa chính – Xây dựng TT Ea Kar
285 Dương Thị Thanh Loan 12/10/1985 Văn hóa – Xã hội TT Ea Kar
286 Đỗ Thị Hà 28/09/1994 Văn phòng - Thống kê TT Ea Kar
287 Đỗ Tiến Mạnh 27/05/1988 CHT BCH Quân sự TT Ea Kar
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng