Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Ea Súp

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (294)
1 Nguyễn Ngọc Luật 03/03/1977 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Ea Bung
2 Phạm Bá Ngà 22/11/1979 Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã Ea Bung
3 Phạm Duy Tân 25/02/1985 Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Bung
4 Trần Văn Minh 04/06/1965 Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Ea Bung
5 Phan Trần Bình 20/12/1989 Công chức Văn hóa – Xã hội UBND xã Ea Bung
6 Lê Văn Công 08/12/1981 Công chức Địa chính -xây dựng UBND xã Ea Bung
7 Trần Xuân Luận 02/10/1991 Bí thư Đoàn xã UBND xã Ea Bung
8 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/10/1990 CB Văn thư – Cải cách hành chính xã UBND xã Ea Bung
9 Nguyễn Thanh Bình 10/03/1974 CT.UBND Thị trấn Ea Súp
10 Nguyễn Đức Tuấn 20/10/1972 PCT.UBND Thị trấn Ea Súp
11 Nguyễn Thị Yến 10/06/1987 Công chức Văn hóa – Xã hội Thị trấn Ea Súp
12 Lê Thị Hồng Ngọc 16/09/1993 Công chức Văn phòng – Thống kê Thị trấn Ea Súp
13 Nguyễn Tấn Dũng 25/02/1966 Công chức Tư pháp – Hộ tịch Thị trấn Ea Súp
14 Nguyễn Thị Vinh 08/06/1986 Công chức Tư pháp – Hộ tịch Thị trấn Ea Súp
15 Trần Thị Vĩnh 10/12/1983 Công chức Địa chính – Xây dựng Thị trấn Ea Súp
16 Nguyễn Minh Tiến 26/07/1983 Công chức Địa chính – Xây dựng Thị trấn Ea Súp
17 Đặng Thị Nhung 06/02/1988 Công chức Tài chính – Kế toán Thị trấn Ea Súp
18 Nguyễn Thị Ngân 16/11/1988 Văn thư – TQ - CCHC Thị trấn Ea Súp
19 Lê Huy Nhân 08/02/1972 PBT TT Đảng uỷ xã Xã Ea Lê
20 Hồ Viết Thảo 08/08/1988 PCT-HĐND xã Xã Ea Lê
21 Huỳnh Văn Dương 19/10/1984 PCT-UBND xã Xã Ea Lê
22 Nguyễn Thị Lan Phương 20/09/1986 CT-UBMTTQ xã Xã Ea Lê
23 Khổng Thị Hương 06/06/1984 CT-Hội LHPN Xã Ea Lê
24 Lê Thị Thắm 24/11/1997 BT Đoàn xã Xã Ea Lê
25 Lê Duy Đương 10/10/1966 CT-Hội CCB xã Xã Ea Lê
26 Đặng Trung Hiếu 06/02/1986 CT-Hội ND xã Xã Ea Lê
27 Lê Văn Tưởng 14/08/1979 Công chức Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Lê
28 Trần Kim Luân 03/10/1990 Công chức Địa chính - Xây dựng Xã Ea Lê
29 Đinh Ngọc Huệ 21/01/1988 Công chức VHXH Xã Ea Lê
30 Tạ Kế Hậu 01/12/1975 Công chức Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Lê
31 Phạm Thanh Tỉnh 15/06/1964 Công chức Địa chính - Xây dựng Xã Ea Lê
32 Nguyễn Đức Hạnh 10/05/1975 Công chức VHXH Xã Ea Lê
33 Đặng Phú Chung 10/01/1986 Công chức VP-TK Xã Ea Lê
34 Kiều Thị Thanh Yên 05/02/1975 Công chức TC-KT Xã Ea Lê
35 Trần Thị Trinh 20/10/1978 CB VTLT;TQ;CCHC Xã Ea Lê
36 Đoàn Văn Hữu 15/10/1996 Nhân viên VP Xã Ea Lê
37 Nguyễn Xuân Hà 07/10/1970 Chủ tịch UBND xã Xã Cư M’Lan
38 Phạm Ngọc Thủ 06/02/1973 Phó Chủ tịch UBND xã Xã Cư M’Lan
39 Nguyễn Thế Huy 12/04/1985 Phó Chủ tịch UBND xã Xã Cư M’Lan
40 Đinh Tiến Trung 21/11/1991 Công chức Địa chính - Xây dựng Xã Cư M’Lan
41 Nguyễn Thị Thế Anh 24/10/1990 Công chức Tư pháp - Hộ tịch Xã Cư M’Lan
42 Lê Thị Hoàng Linh 20/08/1987 Công chức Địa chính - Xây dựng Xã Cư M’Lan
43 Huỳnh Thị Trúc Ngân 11/04/1989 Công chức Văn phòng -Thống kê Xã Cư M’Lan
44 Phạm Thị Nga 10/06/1983 PBT. TT Đảng uỷ xã Xã Ea Rốk
45 Nguyễn Mạnh Cường 20/05/1985 PCT. HĐND xã Xã Ea Rốk
46 Đinh Hữu Quốc 04/05/1995 PCT. UBND xã Xã Ea Rốk
47 Lê Đình Tôn 05/01/1980 CT. UBMTTQ xã Xã Ea Rốk
48 H Yuen Siu 27/05/1990 CT. Hội LHPN xã Xã Ea Rốk
49 Hoàng Thị Là 16/08/1974 CT. Hội Nông dân Xã Ea Rốk
50 Vương Huấn Trúc 14/10/1963 PCT.UBND xã Xã Ea Rốk
51 Hoàng Công Dương 10/10/1985 Công chức Văn phòng thống kê xã Xã Ea Rốk
52 Nguyễn Thị Nga 16/10/1985 Công chức Văn phòng thống kê xã Xã Ea Rốk
53 Phạm Bích Loan 06/09/1988 Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xã Ea Rốk
54 Nguyễn Thị Hậu 15/05/1994 Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xã Ea Rốk
55 Trương Ngọc Lực 25/10/1977 Công chức Văn hóa xã hội xã Xã Ea Rốk
56 Phạm Thị Lan 14/02/1993 Văn thư, CCHC xã Xã Ea Rốk
57 Nguyễn Tất Đắc 04/11/1987 BT Đảng uỷ xã Xã Ia Lốp
58 Lang Văn Sơn 21/01/1983 CT HĐND xã Xã Ia Lốp
59 Hà Ngọc Ái 08/08/1968 PCT HĐND xã Xã Ia Lốp
60 Đoàn Minh Thuận 20/08/1976 CT UBND xã Xã Ia Lốp
61 Lang Thị Nguyên 12/03/1983 PCT UBND xã Xã Ia Lốp
62 Lê Anh Ửng 21/11/1979 PCT UBND xã Xã Ia Lốp
63 Lương Văn Thắng 02/10/1977 Công chức VP - Tk Xã Ia Lốp
64 Vi Thị Thế 13/07/1983 Công chức VP – TK Xã Ia Lốp
65 Lang Văn Thêm 03/06/1982 Công chức TH - HP Xã Ia Lốp
66 Lang Văn Mong 02/03/1983 Công chức TP - HT Xã Ia Lốp
67 Đinh Thị Minh Thương 06/03/1992 Công chức VH - XH Xã Ia Lốp
68 Đậu Thế Anh 05/05/1988 Công chức VH - XH Xã Ia Lốp
69 Lê Thị An 05/02/1979 Công chức ĐC - XD Xã Ia Lốp
70 Vi Văn Chữ 19/02/1987 Công chức ĐC - XD Xã Ia Lốp
71 Nguyễn Châu Xa 04/11/1980 Công chức TC - KT Xã Ia Lốp
72 Nguyến Tuấn Anh 03/08/1991 Công chức TC - KT Xã Ia Lốp
73 Vi Văn Chung 21/01/1980 CT HCCB Xã Ia Lốp
74 Hà Thị Hằng 05/12/1983 CT HLHPN Xã Ia Lốp
75 Lang Văn Don 25/03/1988 CT HND Xã Ia Lốp
76 Hà Văn Nang 03/06/1983 CT UBMTTQ Xã Ia Lốp
77 Hoàng Thị Hải Yến 03/12/1969 Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Jlơi
78 Đinh Tiến Long 14/08/1980 Công chức VP -TK Xã Ia Jlơi
79 Đoàn Trọng Việt 08/10/1982 Công chức TP - HT Xã Ia Jlơi
80 Nguyễn Đình Tý 17/06/1986 Công chức ĐC - XD Xã Ia Jlơi
81 Đinh Văn Thơ 15/01/1987 Công chức VH – XH Xã Ia Jlơi
82 Lê Thị Thanh Huệ 30/07/1998 Công chức ĐC - XD Xã Ia Jlơi
83 Lê Tuấn Anh 21/12/1991 Bí thư Đoàn xã Xã Ia Jlơi
84 Hà Thị Anh 05/09/1994 CB Văn thư – CCHC Xã Ia Jlơi
85 Lý Thị Hơn 1988 PCT. HĐND Xã Cư Kbang
86 Đàm Văn Cường 08/08/1985 PCT. UBND xã Xã Cư Kbang
87 Hoàng Thị Hiên 07/11/1971 Chủ tịch UBMTTQ Xã Cư Kbang
88 Đinh Thị Hương 17/08/1985 CT. Hội nông dân Xã Cư Kbang
89 Vương Văn Dẻ 1990 BT. Đoàn thanh niên Xã Cư Kbang
90 Phan Thị Tuất 1982 CT. Hội PN Xã Cư Kbang
91 Đàm Thị Biên 06/12/1978 C Công chức Văn phòng – Thống kê Xã Cư Kbang
92 Lê Thị Thương 16/01/1999 Công chức Văn phòng – Thống kê Xã Cư Kbang
93 Nguyễn Thanh Thảo 28/06/1985 Công chức Tư pháp – Hộ tịch Xã Cư Kbang
94 Đàm Văn Danh 10/07/1987 Công chức Tư pháp – Hộ tịch Xã Cư Kbang
95 Phan Thanh Tuấn 20/02/1987 Công chức VHXH Xã Cư Kbang
96 Lê Thị Hồng Thủy 03/03/1985 Công chức Đại chính – Xây dựng Xã Cư Kbang
97 Ma Văn Toàn 23/01/1998 CB. Đài truyền thanh Xã Cư Kbang
98 Giàng Seo Quang 15/07/1985 CB. Văn thư -CCHC Xã Cư Kbang
99 Vũ Đại Lượng 1980 Chủ tịch UBND xã Xã Ya Tờ Mốt
100 Đàm Chí Cường 1985 Công chức Văn hóa - Xã hội xã Xã Ya Tờ Mốt
101 Bùi Sĩ Đính 1983 Công chức Tư pháp - Hộ tịch Xã Ya Tờ Mốt
102 Nguyễn Văn Hùng 1993 Công chức Tư pháp - Hộ tịch Xã Ya Tờ Mốt
103 Hoàng Ngọc Anh 1986 Công chức Địa chính – Xây dựng Xã Ya Tờ Mốt
104 Lang Thị Huệ 1985 Công chức Văn hóa – Xã hội xã Xã Ya Tờ Mốt
105 Lê Văn Hoàng Lâm 10/12/1985 CT UBND xã Xã Ia Rvê
106 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 09/11/1990 VP - TK xã Xã Ia Rvê
107 Nguyễn Tấn Danh 20/11/1986 CHT Ban CHQS xã Xã Ia Rvê
108 Hoàng Văn Vinh 01/10/1983 PCT UBND xã Xã Ia Rvê
109 Lê Thị Cẩm Nhung 07/05/1988 Công chức VH XH xã Xã Ia Rvê
110 Nguyễn Thị Yến 21/09/1991 Công chức VP - TK xã Xã Ia Rvê
111 Đoàn Thị Mỹ Châu 10/04/1987 Công chức TP - HT xã Xã Ia Rvê
112 Nguyễn Chí Linh 22/01/1984 Công chức ĐC XD xã Xã Ia Rvê
113 Trương Văn Chất 03/05/1980 Công chức TP - HT xã Xã Ia Rvê
114 Hà Văn Cường 08/09/1984 Công chức VH XH xã Xã Ia Rvê
115 Phan Thị Huyền 8/19/1986 Công chức TC - KT xã Xã Ia Rvê
116 Lê Thị Kim Thúy 15/07/1989 Công chức ĐC XD xã Xã Ia Rvê
117 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 09/07/1992 VTLT xã Xã Ia Rvê
118 Lê Kim Thông 20/06/1965 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
119 Bùi Tiến Hoạt 03/01/1976 Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ
120 Khổng Thị Hương 28/02/1986 Chuyên viên Phòng Nội vụ
121 Phạm Quốc Cường 20/12/1985 Chuyên viên Phòng Nội vụ
122 Nguyễn Công Trung 10/09/1982 Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp
123 Trần Thị Vân 06/10/1989 Chuyên viên Phòng Tư pháp
124 Trần Văn Thể 15/12/1979 Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa &TT
125 Đinh Thị Phương Doan 28/02/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa &TT
126 Nguyễn Văn Nhiệm 06/07/1970 Chủ tịch UBND huyện
127 Nguyễn Thanh Tuấn 01/01/1976 Phó Chủ tịch HĐND huyện
128 Phạm Công 21/06/1980 Chủ tịch HĐND HĐND huyện
129 Ngô Văn Thắng 09/04/1974 Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện
130 Bùi Văn Thăng 03/11/1976 Chánh VP HĐND & UBND huyện
131 Nguyễn Hoàng Phú Mỹ Gia 19/06/1988 Phó Chánh VP HĐND & UBND huyện
132 Trần Văn Linh 20/06/1987 Phó Chánh VP HĐND & UBND huyện
133 Hà Tường Vi 29/07/1987 Phó Chánh VP HĐND & UBND huyện
134 Lê Thanh Quảng 25/12/1975 Phó ban Pháp chế HĐND huyện
135 Đinh Xuân Đồng 29/11/1974 Phó ban Kinh tế HĐND huyện
136 Phạm Huy Bình 26/12/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
137 Nguyễn Thị Diệp 29/04/1990 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
138 Nguyễn Ngọc Quynh 05/10/1982 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
139 Nguyễn Thị Bích Thảo 01/07/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
140 Phạm Quang Thắng 23/11/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
141 Nguyễn Thị Thoản 05/02/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
142 Võ Thị Thủy 08/08/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
143 Trần Văn Hải 10/05/1980 Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
144 Phạm Mạnh Quang 04/12/1985 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
145 Nguyễn Văn Đại 14/02/1973 Phó trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch
146 Phạm Đình Minh 01/06/1991 Chuyên Viên Phòng Tài chính – Kế hoạch
147 Trần Văn Long 1967 Phó trưởng phòng Phòng Dân tộc huyện
148 Hoàng Nhật Lệ 1998 Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện
149 Trần Ngọc Ánh 1988 Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và MT
150 Nguyễn Anh Tuấn 1991 Chuyên viên Phòng Tài nguyên và MT
151 Trần Văn Bình 22/02/1987 Phó trưởng phòng Phòng Lao động - TBXH
152 Trịnh Thị Mỹ 19/08/1985 Chuyên viên Phòng Lao động - TBXH
153 Võ Thị Lệ Hà 02/10/1984 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
154 Hoàng Thị Duyên 09/02/1981 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
155 Phan Thị Phượng 12/11/1989 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
156 Huỳnh Thị Như Na 01/01/1988 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
157 Nguyễn Thị Lợi 28/08/1988 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
158 Phạm Thị Thanh Vân 27/07/1995 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
159 Phạm Thị Diệu 18/09/1993 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
160 Nguyễn Thị Hằng 19/06/1989 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
161 Nguyễn Thị Khoa 04/11/1985 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
162 Phạm Thị Thơm 30/09/1982 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
163 Huỳnh Thị Kim Dương 15/08/1988 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
164 Nguyễn Thị Nga 05/12/1994 Giáo viên Trường MN Sơn Ca
165 Vi Thị Xuân 08/06/1971 Hiệu trưởng Trường MN Hoa Lan
166 Nguyễn Thị Hải 05/04/1985 Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Lan
167 H Nel Niê 25/12/1989 Giáo viên Trường MN Hoa Lan
168 Nguyễn Thị Hoành 13/08/1994 Giáo viên Trường MN Hoa Lan
169 Hứa Thị Tấm 02/09/1988 Giáo viên Trường MN Hoa Lan
170 Vi Thị Bình 17/04/1983 Giáo viên Trường MN Hoa Lan
171 Vi Thị Tằm 13/05/1989 Giáo viên Trường MN Hoa Lan
172 Hà Thị Chon 06/06/1985 Giáo viên Trường MN Hoa Lan
173 Ma Thị Tuyến 26/05/1986 Giáo viên Trường MN Hoa Lan
174 Vi Thị Giang 21/08/1991 Giáo viên Trường MN Hoa Lan
175 Vi Thị Tính 09/10/1991 Giáo viên Trường MN Hoa Lan
176 Nguyễn Thị Hóa 12/11/1981 Giáo viên Trường MN Hoa Ban
177 Hồ Thị Hiền 02/02/1982 Giáo viên Trường MN Hoa Ban
178 Đàm Thị Duyên 16/06/1989 Giáo viên Trường MN Hoa Ban
179 Vũ Thị Sâu 25/12/1989 Giáo viên Trường MN Hoa Ban
180 Kha Thị Khuyên 09/10/1991 Giáo viên Trường MN Hoa Ban
181 Bế Thị Xuân 28/03/1992 Giáo viên Trường MN Hoa Ban
182 Đàm Thị Thuần 08/11/1991 Giáo viên Trường MN Hoa Ban
183 Đàm Thị Xanh 14/10/1985 Giáo viên Trường MN Hoa Ban
184 Phạm Thị Lý 04/06/1970 Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường MN Hoa Ban
185 Phan Thị Thương 01/01/1972 Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường MN Ea Lê
186 Nguyễn Thị Thu Vân 09/09/1968 Phó Hiệu trưởng Trường MN Ea Lê
187 Phan Thị Thu Huyền 23/12/1985 Giáo viên Trường MN Ea Lê
188 Bế Thị Kim Thùy 01/01/1992 Giáo viên Trường MN Ea Lê
189 Hoàng Thị Kim Nga 12/10/1989 Giáo viên Trường MN Ea Lê
190 Thái Thị Nga 18/02/1990 Giáo viên Trường MN Ea Lê
191 Nguyễn Thị Thống 02/01/1985 Giáo viên Trường MN Ea Lê
192 Phạm Thị Kim Yến 05/03/1992 Giáo viên Trường MN Ea Lê
193 Đỗ Thị Thanh Mừng 18/06/1990 Giáo viên Trường MN Ea Lê
194 Trần Thị Ngọc Ánh 15/04/1995 Giáo viên Trường MN Ea Lê
195 Nguyễn Thị Kim Hương 07/04/1996 Giáo viên Trường MN Ea Lê
196 Triệu Mùi Viển 29/03/1996 Giáo viên Trường MN Ea Lê
197 Nguyễn Thị Kim Hiền 16/06/1994 Giáo viên Trường MN Ea Lê
198 Vũ Thị Thu Hiền 07/09/1982 Giáo viên Trường MN Ea Lê
199 Hoàng Thị Hồng 20/09/1994 Giáo viên Trường MN Ea Lê
200 Hồ Thị Thu 15/05/1985 Giáo viên Trường MN Ea Lê
201 Lê Thị Thu Luận 18/09/1993 Giáo viên Trường MN Ea Lê
202 Lê Thị Thanh Thủy 22/07/1988 Giáo viên Trường MN Ea Lê
203 Đỗ Thi Yến Anh 04/12/1989 Nhân viên Trường MN Ea Lê
204 Hồ Thị Kim Oanh 14/01/1988 Giáo viên Trường MN Ea Lê
205 H’ SơRi Hra 13/07/1988 Phó Hiệu trưởng Trường MN Cư Kbang
206 Cao Thị Kiều 20/07/1991 Giáo viên Trường MN Cư Kbang
207 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 06/09/1989 Giáo viên Trường MN Cư Kbang
208 Hồ Thị Lê 05/06/1992 Giáo viên Trường MN Cư Kbang
209 Huỳnh Thị Kim Hồng 08/09/1987 Giáo viên Trường MN Cư Kbang
210 H’ Vi Niê 10/12/1990 Giáo viên Trường MN Cư Kbang
211 Đặng Thị Lượm 15/11/1994 Giáo viên Trường MN Cư Kbang
212 Lê Thị Cúc 20/08/1992 Giáo viên Trường MN Cư Kbang
213 Nguyễn Thị Thập Tam 13/09/1991 Giáo viên Trường MN Cư Kbang
214 Ông Thị Hồng Ngọc 01/10/1992 Giáo viên Trường MN Cư Kbang
215 Lê Thị Thu Hoài 20/08/1989 Giáo viên Trường TH Cư M’Lan
216 Nguyễn Thị Hoa 03/10/1990 Giáo viên Trường TH Cư M’Lan
217 Nguyễn Thị Lệ 29/08/1996 Giáo viên Trường TH Cư M’Lan
218 Nguyễn Hồng Quân 05/02/1991 Giáo viên Trường TH Cư M’Lan
219 Nguyễn Thị Canh 10/09/1977 Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh
220 Phạm Thị Thùy Linh 05/01/1987 Giáo viên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh
221 Nguyễn Thị Yên 09/04/1988 Giáo viên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh
222 Nguyễn Xuân Công 30/05/1975 Giáo viên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh
223 Lê Thị Diệu 06/04/1989 Giáo viên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh
224 Vũ Thị Hằng 07/10/1980 Giáo viên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh
225 Nguyễn Hữu Thủy 25/12/1970 Hiệu trưởng Trường TH Ea Súp
226 Trần Văn Kim 07/09/1978 Phó Hiệu trưởng Trường TH Ea Súp
227 Trần Thị Phương 23/05/1979 Phó Hiệu trưởng Trường TH Ea Súp
228 Vũ Thị Phương 20/09/1983 Giáo viên Trường TH Ea Súp
229 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/10/1996 Giáo viên Trường TH Ea Súp
230 Nguyễn Thị Hồng Sương 10/02/1976 Giáo viên Trường TH Ea Súp
231 Nguyễn Thị Hồng 14/04/1989 Giáo viên Trường TH Ea Súp
232 Lê Văn Vượng 16/07/1986 Giáo viên Trường TH Ea Súp
233 Nguyễn Thị Đào 10/04/1979 Giáo viên Trường TH Ea Súp
234 Hoàng Thị Minh 02/03/1972 Giáo viên Trường TH Ea Súp
235 Nguyễn Thị Hiền 09/01/1974 Giáo viên Trường TH Ea Súp
236 Y Thiếp RCăm 08/05/1992 Giáo viên Trường TH Ea Súp
237 Nguyễn Thị Mai 19/07/1979 Giáo viên Trường TH Ea Súp
238 Lê Thị Hà 22/06/1975 Giáo viên Trường TH Ea Súp
239 Nguyễn Thị Thành 01/01/1975 Giáo viên Trường TH Ea Súp
240 Hồ Thị Yến 17/03/1987 Giáo viên Trường TH Ea Súp
241 Đặng Thị Kiều Oanh 01/01/1988 Giáo viên Trường TH Ea Súp
242 Nguyễn Thị Thanh Hồng 12/09/1976 Giáo viên Trường TH Ea Súp
243 Phạm Thị Thu Hường 25/05/1978 Giáo viên Trường TH Ea Súp
244 Nguyễn Thị Quỳnh 21/06/1989 Giáo viên Trường TH Ea Súp
245 Nguyễn Thị Huệ 24/05/1982 Giáo viên Trường TH Ea Súp
246 Nguyễn Văn Quảng 22/09/1985 Giáo viên Trường TH Ea Súp
247 Phạm Thị Hồng Minh 12/03/1982 Giáo viên Trường TH Ea Súp
248 Nguyễn Thu Trang 24/05/1988 Giáo viên Trường TH Ea Súp
249 Trần Sơn Nguyên 02/09/1990 Giáo viên Trường TH Ea Súp
250 Nguyễn Thanh Bình 08/08/1986 Giáo viên Trường TH Ea Súp
251 Trần Minh Ngọc 06/07/1989 Giáo viên Trường TH Ea Súp
252 Hồ Thị Thu Yến 27/07/1989 Giáo viên Trường TH Ea Súp
253 Nguyễn Văn Sơn 18/03/1978 Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn
254 Trần Thị Huế 19/06/1985 Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn
255 Lê Thị Mai Hiên 26/10/1983 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Định
256 Bùi Thị Hà 20/04/1978 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định
257 Hoàng Minh Tân 02/10/1991 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định
258 Triệu Văn Thuận 20/09/1982 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định
259 Đặng Thị Đào 16/08/1991 Nhân viên Trường THCS Nguyễn Thị Định
260 Nguyễn Văn Tuân 15/02/1980 Bảo vệ Trường THCS Nguyễn Thị Định
261 Lê Thị Hương 08/04/1988 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định
262 Ngô Thị Lệ Thúy 20/02/1985 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định
263 H Yên Mlô 17/04/1988 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định
264 Vũ Nhật Trường 10/05/1983 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định
265 Đinh Xuân Hải 27/08/1987 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định
266 Nguyễn Đình Đại 15/10/1975 Hiệu trưởng Trường THCS Ea Lê
267 Trần Văn Thỏa 15/07/1980 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
268 Nguyễn Hữu Lâm 04/01/1979 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
269 Lê Thị Thuý Lan 26/03/1984 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
270 Phạm Văn Hoan 22/10/1980 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
271 Trịnh Lý Hùng 03/04/1978 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
272 Nguyễn Hoài Nam 08/10/1989 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
273 Phan Thị Minh Hạnh 20/10/1980 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
274 Nguyễn Thị Phượng 20/04/1982 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
275 Trần Xuân Huy 04/01/1980 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
276 Hoàng Thị Liên 11/09/1973 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
277 Nguyễn Thị Tuyến Thơ 03/08/1976 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
278 Nguyễn Thị Thanh Hải 20/11/1982 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
279 Nguyễn Đắc Hải 02/01/1981 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
280 Đặng Thị Hồng Thanh 26/03/1978 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
281 Trần Văn Phát 28/01/1977 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
282 Nguyên Văn Dũng 17/10/1980 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
283 Trần Quang Hiên 11/10/1983 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
284 Trần Tú Hồng 27/01/1982 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
285 Nguyễn Thị Thu Hà 03/03/1993 Giáo viên Trường THCS Ea Lê
286 Phạm Duy Tĩnh 02/03/1978 Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo
287 Nguyễn Đình Chính 20/04/1981 Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo
288 Lê Văn Tuyến 15/01/1979 Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo
289 Đào Văn Thắm 08/12/1979 Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo
290 Nguyễn Văn Hoài 10/03/1987 Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo
291 Nguyễn Thị Hòa 05/01/1986 Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo
292 Trần Văn Hạnh 25/03/1984 Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo
293 Nguyễn Thanh Nhật 20/01/1982 Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo
294 Hà Ngọc Doãn 30/11/1990 Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng