Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Lắk

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (142)
1 Nguyễn Anh Tú 02/5/1969 Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk
2 Hồ Văn Anh 26/4/1984 Chánh Văn Phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
3 Nguyễn Văn Chiến 26/02/1968 Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Nguyễn Quốc Nhật 22/12/1985 Phó trưởng phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
5 Y Soa Sruk 08/12/1982 Phó trưởng phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
6 Bùi Văn Hưng 09/9/1979 Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT
7 Nguyễn Văn Mận 03/02/1975 Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp
8 Y Thiêm Quan 06/10/1971 Phó Trưởng phòng Phòng TN-MT
9 Trần Danh Hiệp 27/11/1980 Phó Trưởng phòng Phòng TN-MT
10 Phan Văn Khẩn 01/02/1976 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
11 Nguyễn Tiến Quân 08/6/1978 Phó Trưởng Phòng Phòng Nội vụ
12 Sao Hương 06/02/1980 Phó Trưởng Phòng Phòng NN và PTNT
13 Nguyễn Văn Phú 09/10/1979 Phó Trưởng Phòng Phòng Nội vụ
14 Tôn Thất Bảo 01/01/1983 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
15 Trần Văn Long 26/6/1977 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
16 Trần Văn Trực 21/9/1980 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
17 Trần Trung Kiên 14/11/1975 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa Và Thông tin
18 Tạ Công Sơn 18/5/1985 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
19 Phạm Văn Thiện 05/10/1965 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
20 Nguyễn Thị Thu 01/09/1990 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
21 Y Dương Cill 10/03/1994 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
22 Đoàn Quang Chung 07/01/1985 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
23 Bùi Thu Vân 21/10/1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
24 Trương Thành Trung 30/10/1983 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
25 Phan Thanh Bình 02/12/1979 Thanh tra viên PhòngThanh tra
26 Nguyễn Thị Trang Nhung 27/10/1982 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
27 Nguyễn Hữu Ý 20/02/1987 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
28 Vũ Huyền Trang 30/12/1985 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
29 Phạm Thị Lệ Vân 20/4/1975 Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
30 Hoàng Thị Mỹ Nhân 01/8/1984 Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
31 Tạ Công Hà 23/9/1988 Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
32 Đào Ngọc Loan 16/12/1989 Chuyên viên Phòng NN và PTNT
33 Hoàng Duy 13/02/1989 Chuyên viên Phòng TN-MT
34 Nguyễn Thị Hường 24/6/1992 Chuyên viên Phòng Tư pháp
35 H Lyon B’Krông 02/3/1993 Chuyên viên Phòng Tư pháp
36 Y Quân Bkrông 01/8/1993 Chuyên viên Phòng Nội vụ
37 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/09/1983 Chuyên viên Phòng Nội vụ
38 Phạm Thị Ngọc Hồng 17/12/1989 Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
39 Trương Sơn Lạng 15/10/1973 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
40 Nguyễn Sỹ Vũ 09/3/1983 Cán sự Bộ phận Một cửa huyện
41 Võ Sỹ Hòa 03/7/1987 Chuyên viên Bộ phận Một cửa huyện
42 H Tỉnh Pang Ting 15/12/1981 Chuyên viên Bộ phận Một cửa huyện
43 H’ Doan Lứk 19/3/1984 Chuyên viên Bộ phận Một cửa huyện
44 Bùi Viết Đức 26/01/1988 Chuyên viên Bộ phận Một cửa huyện
45 Đỗ Thị Hà Thương 13/9/1991 Chuyên viên Bộ phận Một cửa huyện
46 Ma Văn Hoàn 06/8/1969 Chủ tịch UBND Xã Đắk Liêng
47 Lê Thế Anh 06/01/1977 Phó Chủ tịch UBND Xã Đắk Liêng
48 Lưu Thanh Nam 30/6/1986 Công chức Địa chính UBND Xã Đắk Liêng
49 Trần Thị Huyền 06/7/1987 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Đắk Liêng
50 Lê Thị Thanh Huyền 28/8/1983 Công chức Văn hóa -Xã hội UBND Xã Đắk Liêng
51 Phạm Thị Hồng Mây 26/12/1984 Công chức Tư pháp -Hộ tịch UBND Xã Đắk Liêng
52 Nguyễn Võ Trường 15/4/1975 Công chức Tư pháp -Hộ tịch UBND Xã Đắk Liêng
53 Nguyễn Xuân Thịnh 09/4/1974 Phó Chủ tịch UBND thị trấn Liên Sơn
54 Ngụy Quốc Tuấn 03/5/1991 Công chức Địa chính - Xây dựng UBND thị trấn Liên Sơn
55 Nguyễn Lâm Lý Hoàng 18/7/1989 Công chức Địa chính - Xây dựng UBND thị trấn Liên Sơn
56 Nguyễn Thị Nhung 24/03/1989 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND TT Liên Sơn
57 Lưu Công Lương 05/7/1973 Công chức Văn phòng thống kê UBND TT Liên Sơn
58 Đỗ Trường Giang 09/10/1978 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Liên Sơn
59 Nguyễn Quốc Khánh 30965 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND thị trấn Liên Sơn
60 Y Khiên Dak Cắt 27284 Chủ tịch UBND Xã Bông Krang
61 Y Tuyên Du 26/5/1979 Phó Chủ tịch UBND Xã Bông Krang
62 Cao Anh Toản 30438 Công chức Địa chính UBND Xã Bông Krang
63 Y Lan Niê 25/11/1974 Công chức Địa chính UBND Xã Bông Krang
64 H Bách Uông 30538 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Bông Krang
65 Lê Đình Mạnh 33729 Công chức Tư pháp -Hộ tịch UBND Xã Bông Krang
66 Hà Mạnh Hà 29/12/1983 Văn phòng - Thống kê UBND Xã Bông Krang
67 Vũ Tất Thắng 31392 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Bông Krang
68 Y Xét Du 20/11/1985 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Bông Krang
69 H Núy Hlong 32363 Phụ trách Văn thư, lưu trữ, CCHC UBND Xã Bông Krang
70 Y Hiếu Cil 03/3/1984 Phó Chủ tịch UBND Xã Krông Nô
71 La Văn Hưng 32854 Công chức Địa chính-xây dựng UBND Xã Krông Nô
72 Y Ri Rơ Yam 20/08/1985 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Krông Nô
73 Lê Minh Nhâm 20/6/1985 Công chức Địa chính-xây dựng UBND Xã Krông Nô
74 H Văn BJrang 13/2/1989 Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ - CCHC UBND Xã Krông Nô
75 H Bưn Triêk 13/11/1988 Công chức Tư pháp -Hộ tịch UBND Xã Krông Nô
76 H Yên Rơ Lưk 20/5/1995 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Krông Nô
77 Y Par Rơ Yam 30/10/1986 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Krông Nô
78 Mai Chí Dũng 29075 Chủ tịch UBND Xã Nam Ka
79 Y Dơn Niê 32031 Phó Chủ tịch UBND Xã Nam Ka
80 Nguyễn Văn Dũng 13/10/1987 Công chức Địa chính - xây dựng UBND Xã Nam Ka
81 Y Chiến Rơ Je 28618 Công chức Địa chính - xây dựng UBND Xã Nam Ka
82 H Wel Buôč 30/06/1994 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Nam Ka
83 Y Thi Hmok 15/09/1981 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Nam Ka
84 H Blênh Knul 28834 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Nam Ka
85 H Vinh Pang Pế 28/05/1989 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Nam Ka
86 H Bhut Knul 33944 Nhân viên Văn thư - Lưu trữ - CCHC UBND Xã Nam Ka
87 Lê Thị Hiếu 06/3/1983 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Nam Ka
88 Đoàn Văn Thâm 25/03/1983 Công chức Tài chính - Kế toán UBND Xã Nam Ka
89 Hà Văn Đức 05/9/1988 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea R’Bin
90 Y Dim Bkrông 04/10/1982 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea R’Bin
91 Phạm Luyến 18/01/1990 Công chức Địa chính - Xây dựng UBND Xã Ea R’Bin
92 Y Hiền Mnông 15/9/1988 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea R’Bin
93 H Thoại Ênuôl 01/01/1990 Công chức Lao động - TBXH UBND Xã Ea R’Bin
94 Trịnh Tuân Giang 03/5/1988 Công chức Địa chính - Xây dựng UBND Xã Ea R’Bin
95 Lành Thị Nhất 16/01/1991 Văn thư - Lưu trữ - Cải cách hành chính UBND Xã Ea R’Bin
96 Y Tha Niê 04/10/1989 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Ea R’Bin
97 Bùi Vũ Thạch 19/5/1985 Công chức Văn hóa - xã hội UBND Xã Ea R’Bin
98 Hoàng Thanh Bé 25/12/1980 Chủ tịch UBND Xã Đắk Phơi
99 Y Krang Liêng Hót 07/5/1985 Phó Chủ tịch UBND Xã Đắk Phơi
100 Nông Văn Đoàn 15/12/1987 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Đắk Phơi
101 Lý Kim Thêu 12/8/1989 Địa chính - Xây dựng UBND Xã Đắk Phơi
102 H Nương Hmok 24/10/1988 Văn thư - Lưu trữ - CCHC UBND Xã Đắk Phơi
103 Y Him Ndu 02/9/1994 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Đắk Phơi
104 Bùi Thị Hiền 08/9/1982 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Đắk Phơi
105 H Uyn Liêng Hót 25/11/1986 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Đắk Phơi
106 Y Thơ Mlô 20/8/1975 Phó chủ tịch UBND Xã Yang Tao
107 Lê Đình Chung ‘01/8/1981 Công chức Địa chính xây dựng UBND Xã Yang Tao
108 H Ana Triêk 15/3/1984 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Yang Tao
109 H Ter Uông 29561 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Yang Tao
110 H Wân Du 22/02/1987 Công chức Văn hóa - xã hội UBND Xã Yang Tao
111 Phan Văn Khái 27365 Công chức Địa chính - xây dựng UBND Xã Yang Tao
112 H Đem Lưk 28405 Công chức Văn hóa - xã hội UBND Xã Yang Tao
113 Bùi Mạnh Hải 27/07/1971 Chủ tịch UBND Xã Buôn Triết
114 Đinh Văn hợp 14/03/1988 Phó Chủ tịch UBND Xã Buôn Triết
115 Phạm Thành 20/05/1974 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Buôn Triết
116 Đặng Thị Minh 22/10/1987 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Buôn Triết
117 Phạm Huy Đam 18/10/1973 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Buôn Triết
118 Nguyễn Gia Minh 21/01/1979 Công chức Địa chính- xây dựng UBND Xã Buôn Triết
119 Nguyễn Thị ngọc Bích 16/12/1986 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Buôn Triết
120 Cao Thị Kim Oạnh 01/01/1988 Công chức Địa chính - xây dựng UBND Xã Buôn Triết
121 Trần Đức Hiệp 02/9/1980 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Buôn Triết
122 Phạm Xuân Huế 03/3/1974 Phó Chủ tịch UBND Xã Buôn Tría
123 Vũ Xuân Thọ 19/02/1982 Phó Chủ tịch UBND Xã Buôn Tría
124 Nguyễn Mạnh Cường 04/10/1978 Công chức Địa chính - xây dựng UBND Xã Buôn Tría
125 Nguyễn Văn Cường 17/11/1980 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Buôn Tría
126 Đoàn Văn Mươi 30/01/1990 Công chức Địa chính - xây dựng UBND Xã Buôn Tría
127 Bùi Tiến Điệp 25/3/1976 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Buôn Tría
128 Phạm Đức Tuệ 15/12/1968 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Buôn Tría
129 Trần Xuân Thành 26/12/1976 Chủ tịch UBND Xã Đăk Nuê
130 Lê Trọng Trường 01/7/1983 Phó Chủ tịch UBND Xã Đăk Nuê
131 Phạm Quang Tuyến 04/4/1978 Phó Chủ tịch UBND Xã Đăk Nuê
132 Lê Hữu Dần 04/7/1974 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Đăk Nuê
133 Bùi Minh Tùy 29/12/1985 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Đăk Nuê
134 Nguyễn Mộng Mai 18/07/1994 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Đăk Nuê
135 Võ Thị Tuyết 22/08/1986 Công chức Địa chính - xây dựng UBND Xã Đăk Nuê
136 Bùi Khắc Hòa 15/06/1975 Công chức Tài chính - Kế toán UBND Xã Đăk Nuê
137 Y Gem Ông 15/05/1990 Công chức Văn phòng thống kê UBND Xã Đăk Nuê
138 Phan T. Thúy Quỳnh 06/5/1987 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Đăk Nuê
139 Y Đức Bkrông 20/11/1985 Công chức Tài chính - Kế toán UBND Xã Đăk Nuê
140 Y Thiết Tơr 23/6/1992 Công chức Địa chính - Xây dựng UBND Xã Đăk Nuê
141 Nguyễn Văn Tuấn 14/4/1989 Công chức Văn hóa - xã hội UBND Xã Đăk Nuê
142 Phan Thị Linh 06/02/1984 Văn thư - Lưu trữ - CCHC UBND Xã Đăk Nuê
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng