Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Công Thương

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (19)
1 Lưu Văn Khôi 18/07/1966 Giám đốc Sở Sở Công Thương
2 Nguyễn Văn Nghiêm 20/10/1964 Phó Giám đốc Sở Sở Công Thương
3 Nguyễn Như Thành 15/03/1979 Chánh Văn phòng Sở Công Thương
4 Trần Trọng Lưu 12/06/1974 Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương
5 Võ Thanh Châu 19/11/1971 Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương
6 Nguyễn Thị Minh Hai 25/02/1977 Phó Chánh phòng Sở Công Thương
7 Phạm Thị Bích Nguyên 17/01/1981 Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương
8 Nguyễn Văn Vượng 02/12/1981 Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương
9 Trương Việt Bình 12/05/1980 Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương
10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 09/06/1983 Chuyên viên phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương
11 Hồ Vũ Tuấn Anh 28/11/1989 Chuyên viên phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương
12 Nguyễn Việt Đức Dương 24/07/1991 Chuyên viên phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương
13 Trần Xuân Vĩnh 11/05/1984 Chuyên viên phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương
14 Phạm Trần Trung Huy 07/11/1986 Chuyên viên phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương
15 Nông Thị Đào 07/12/1981 Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Sở Công Thương
16 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc 17/06/1993 Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính TH Sở Công Thương
17 Lê Thị Tường Vy 13/03/1988 Chuyên viên Văn phòng Sở Công Thương
18 Hoàng Văn Hải 3/121991 Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương
19 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 29/05/1993 Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng