Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Giao thông vận tải

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (19)
1 Lê Đình Minh 29/11/1971 CV Sở GTVT
2 Hoàng Tuấn 02/03/1972 Phó trưởng phòng QLVT, PT&NL
3 Nguyễn Đăng Thuận 29/09/1987 Phó trưởng phòng QLVT, PT&NL
4 Phạm Văn Xây 10/10/1968 Chánh Thanh tra Thanh tra Sở
5 Lê Thị Hồng Quý 15/08/1973 Phó trưởng phòng KHTH
6 Lê Xuân Vinh 01/03/1971 Trưởng phòng QLCLCTGT
7 Bùi Thanh Vũ 19/02/1987 Phó trưởng phòng QLKCHTGT
8 Hồ Văn Thành 11/04/1975 Chuyên viên KHTH
9 Võ Đình Tưởng 24/03/1990 Chuyên viên QLVT,PT&NL
10 Nguyễn Như Tuân 11/08/1980 Chuyên viên QLKCHTGT
11 Vũ Tiên Hoàng 04/02/1987 Thanh tra viên Thanh tra Sở
12 Nguyễn Thị Ngọc Minh 16/10/1984 Chuyên viên QLVT,PT&NL
13 Lê Xuân Sơn 11/09/1986 Chuyên viên QLKCHTGT
14 Nguyễn Văn Đạo 16/03/1983 Chuyên viên QLKCHTGT
15 Phạm Hoàng Ngọc Thạch 14/81993 Chuyên viên QLCLCTGT
16 Hoàng Đức Nguyên 17/08/1984 Thanh tra viên Thanh tra Sở
17 Văn Đức Trãi 02/12/1992 Chuyên viên KHTH
18 Nguyễn Duy Ánh 20/08/1987 Thanh tra viên Thanh tra Sở
19 Lê Hoàng Huy 07/11/1992 Thanh tra viên Thanh tra Sở
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng