Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Kế hoạch và Đầu tư

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (21)
1 Trần Quang Sơn 01/08/1972 Phó Giám đốc Sở Sở Kế hoạch đầu tư
2 Nguyễn Việt Nhân 17/01/1983 Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch - Hành chính Sở Kế hoạch đầu tư
3 Phạm Tứ Nam 12/09/1976 Chánh thanh tra Sở Sở Kế hoạch đầu tư
4 Hoàng Trọng Hùng 20/04/1990 Phó trưởng phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch đầu tư
5 Nguyễn Thị Nga 20/05/1969 Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư
6 Phạm Thị Phương Thúy 23/02/1987 Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã Sở Kế hoạch đầu tư
7 Nguyễn Thị Lan Phương 08/01/1978 Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Sở Kế hoạch đầu tư
8 Trần Minh Hoàng 20/04/1975 Phó trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch - Hành chính Sở Kế hoạch đầu tư
9 Nguyễn Duy Lai 03/09/1983 Phó trưởng Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư Sở Kế hoạch đầu tư
10 Lê Trần Hà Nam 28/01/1989 Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư
11 Nguyễn Vĩnh Hàng 10/07/1988 Thanh tra viên Sở Sở Kế hoạch đầu tư
12 Đinh Công Hổ 12/02/1986 Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã Sở Kế hoạch đầu tư
13 Nguyễn Thị Hồng 12/01/1988 Chuyên viên Phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch đầu tư
14 Nguyễn Công Huân 02/11/1989 Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch-Hành chính Sở Kế hoạch đầu tư
15 Nguyễn Đình Huy 30/07/1992 Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch đầu tư
16 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/10/1992 Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch-Hành chính Sở Kế hoạch đầu tư
17 Nguyễn Thị Hòa 12/05/1982 Chuyên viên Trung tâm Xúc tiến đầu tư Sở Kế hoạch đầu tư
18 Võ Minh Triết Anh 04/08/1979 Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch-Hành chính Sở Kế hoạch đầu tư
19 Mai Thị Thùy Trang 15/09/1989 Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch-Hành chính Sở Kế hoạch đầu tư
20 Nguyễn Minh Thuật 30/11/1985 Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch-Hành chính Sở Kế hoạch đầu tư
21 Lê Thị Thu Hằng 21/05/1989 Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch-Hành chính Sở Kế hoạch đầu tư
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng