Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Khoa học và Công nghệ

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (19)
1 Phạm Gia Việt PGĐ Sở KH&CN
2 Nguyễn Thị Hằng Chánh VP Văn phòng
3 Nguyễn Thị Thu Hà PCVP Văn phòng
4 Kim Thoa Adrơng TP TCĐLCL
5 Phan Thanh Bình Phó Chánh Thanh tra
6 Dương Bình Tuy TP QLCN
7 Bùi Chí Trung PTP QLCN
8 Lê Thị Ngọc Hương PGĐ Trung tâm Thông tin-ƯD KH&CN
9 Chu Thị Thúy Phương CV VP Sở
10 Chúc Văn Đài CV VP Sở
11 Nguyễn Ngọc Nam CV VP Sở
12 Lương Minh Hồng CV VP Sở
13 Nguyễn Thị Thơ CV QLCN
14 Trịnh Văn Vinh CV QLCN
15 Lê Thị Như Quỳnh CV QLCN
16 Nguyễn Hoàng Thị Thùy Nhân CV QLKH
17 Bùi Quốc Thọ CV TCĐLCL
18 Đặng Xuân Triều CV TCĐLCL
19 Nguyễn Thị Thìn CV TCĐLCL
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng