Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (19)
1 Nguyễn Đình Tương 12/07/1967 Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
2 Nguyễn Văn Nam 07/07/1984 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở
3 Nguyễn Văn Huy 16/03/1977 Phó Chành Thanh tra Thanh tra Sở
4 Đỗ Anh Tuấn 04/10/1985 Phó Trưởng phòng Phòng Người có công
5 Trần Thị Minh Lý 18/06/1978 Trưởng Phòng Phòng Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
6 Nguyễn Chiến Thắng 16/08/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
7 Nguyễn Trần Ngọc Nhân 17/04/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Bảo trợ Xã hội
8 Trần Kim Tiến 12/02/1980 Phó Trưởng phòng Phòng Bảo trợ Xã hội
9 Hoàng Công Vỹ 26/09/1971 Phó Trưởng phòng Phòng Phòng chống Tệ nạn xã hội
10 Nguyễn Tấn Huy 30/10/1989 Chuyên viên Văn phòng Sở
11 Nguyễn Thị Thúy Hà 26/08/1987 Chuyên viên Văn phòng Sở
12 Đỗ Thị Minh Tâm 02/02/1981 Thanh tra viên Thanh tra Sở
13 Ngô Minh Tuấn 11/11/1978 Chuyên viên Phòng Người có công
14 Nguyễn Đình Kiều 23/07/1987 Chuyên viên Phòng Người có công
15 Nguyễn Văn Hiếu 22/08/1978 Chuyên viên Phòng Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
16 Trương Phương Nguyên 22/12/1993 Chuyên viên Phòng Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
17 Vũ Thị Hoàng Ngân 24/10/1984 Chuyên viên Phòng Bảo trợ Xã hội
18 Nguyễn Thị Vân Uyên 18/08/1990 Chuyên viên Phòng Bảo trợ Xã hội
19 Y Xuyên Kpă 20/08/1986 Chuyên viên Phòng Phòng chống Tệ nạn xã hội
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng