Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Nội vụ

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (39)
1 Y Mơ Mlô 19/02/1975 Phó Giám đốc Sở Nội vụ
2 Lê Quang Đương 01/01/1965 Chánh Văn phòng Văn phòng
3 Nguyễn Văn Lưu 09/05/1983 Chuyên viên Văn phòng
4 Nguyễn Thị Thanh 02/07/1987 Chuyên viên Văn phòng
5 Hồ Thị Bích Phương 16/11/1988 Chuyên viên Văn phòng
6 Nguyễn Thị Huyền Quyên 09/09/1990 Chuyên viên Văn phòng
7 Đinh Thị Bích Thu 01/10/1973 Phó Trưởng phòng Phòng TCBC & TCPCP
8 Phạm Thị Lan Hương 27/11/1982 Chuyên viên Phòng TCBC & TCPCP
9 Trần Thị Ngọc Uyên 12/08/1982 Chuyên viên Phòng TCBC & TCPCP
10 Võ Văn Hùng 20/10/1965 Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức
11 Đặng Xuân Hiệp 26/08/1978 Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức
12 H’Sen Niê 13/12/1993 Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức
13 Phan Thị Mai Hạnh 02/08/1992 Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức
14 Lê Xuân Chiến 22/09/1972 Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ & CTTN
15 Y Suynh Kbuôr 01/01/1978 Chuyên viên Phòng XDCQ & CTTN
16 Lê Đình Sanh 07/02/1992 Chuyên viên Phòng XDCQ & CTTN
17 Ngô Thị Lệ Thu 29/04/1971 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Sở
18 Nguyễn Hữu Dương 19/09/1978 Thanh tra viên Thanh tra Sở
19 Nguyễn Trọng Vũ 31/03/1991 Chuyên viên Thanh tra Sở
20 Y Sư Niê 15/05/1976 Phó Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng
21 Phạm Hải Linh 01/05/1980 Trưởng phòng TH-HC Ban Thi đua khen thưởng
22 Văn Thị Lệ 01/11/1978 Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua khen thưởng
23 Nguyễn Khắc Trung 26/12/1981 Chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng
24 Y Valentina Niê Hra 16/06/1985 Chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng
25 Nguyễn Hữu Diên 05/09/1971 Chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng
26 Đặng Tuấn Cường 18/08/1971 Trưởng ban Ban Tôn giáo
27 H Ly Na Niê 18/09/1985 Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo
28 Lê Phi Hùng 22/10/1981 Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo
29 Lê Thị Dung 07/12/1078 Trưởng phòng TH-HC Ban Tôn giáo
30 Vũ Thị Bích Vượng 18/10/1989 Chuyên viên Ban Tôn giáo
31 Vũ Thị Hạnh 23/12/1983 Chuyên viên Ban Tôn giáo
32 Hồ Thị Anh Thi 16/12/1978 Chuyên viên Ban Tôn giáo
33 Hồ Vũ Ngọc Minh 19/01/1984 Chuyên viên Ban Tôn giáo
34 Nguyễn Khắc Đạt 19/12/1981 Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử
35 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/08/1991 Phó Trưởng phòng HCKT&BQ Trung tâm Lưu trữ lịch sử
36 Trần Thị Liên 20/07/1985 Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử
37 Lâm Ngọc Phượng 07/04/1991 Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử
38 Vũ Thị Ngọc Anh 06/09/1989 Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử
39 Nguyễn Thị Thanh Hoa 18/04/1990 Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng