Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Tài chính

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (32)
1 Lê Danh Thắng 10/06/1972 Phó Giám đốc Sở Tài chính
2 Mlô Bren 02/11/1987 Chánh Văn phòng Sở Sở Tài chính
3 Hoàng Nhật Quang 11/10/1979 Phó chánh Văn phòng Sở Sở Tài chính
4 Y Bơng Niê 16/06/1981 TP Tài chính HCSN Sở Tài chính
5 Nguyễn Thế Diễm 01/08/1981 PTP Tài chính HCSN Sở Tài chính
6 Lê Thị Hồng Vân 15/01/1971 TP Quản lý Ngân sách Sở Tài chính
7 Phan Nhật Huy 23/04/1983 PTP Quản lý Ngân sách Sở Tài chính
8 Bùi Trọng Tỉnh 02/06/1965 TP Quản lý Giá & CS Sở Tài chính
9 Huỳnh Phú Tài 10/05/1969 PTP Quản lý Giá & CS Sở Tài chính
10 Phạm Nữ Thu Thủy 23/04/1980 PTP Quản lý Giá & CS Sở Tài chính
11 Nguyễn Văn Mạnh 10/09/1983 TP Tài chính Đầu tư Sở Tài chính
12 Nguyễn Văn Phố 24/02/1964 PTP Tài chính Đầu tư Sở Tài chính
13 Trần Khánh Thơ 10/06/1965 TP Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
14 Y Thêu Êban 02/02/1964 PTP Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
15 Phùng Thị Phượng 28/02/1975 PTP Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
16 Huỳnh Thị Hà 16/06/1981 Chánh Thanh tra Sở Sở Tài chính
17 Phan Văn Hùng 10/12/1964 Phó Chánh Thanh tra Sở Sở Tài chính
18 Phạm Thị Nga 02/09/1976 Phó Chánh Thanh tra Sở Sở Tài chính
19 Phan Thị Véc Nơ 28/06/1980 CV Văn phòng Sở Sở Tài chính
20 Nguyễn Thị Hồng Xuân 18/03/1983 CV Văn phòng Sở Sở Tài chính
21 Phạm Ngọc Anh Thi 22/09/1997 CV Thanh tra Sở Sở Tài chính
22 Trương Khánh Đoan 26/02/1979 Thanh tra viên Thanh tra Sở Sở Tài chính
23 Huỳnh Ngọc Lê Minh 09/02/1991 CV phòng Tài chính HCSN Sở Tài chính
24 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 25/01/1990 CV phòng Tài chính HCSN Sở Tài chính
25 Thái Thị Thùy Trang 27/07/1995 CV phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính
26 Nguyễn Tấn Minh 19/01/1987 CV phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính
27 Nguyễn Thị Ngọc Lan 23/10/1988 CV phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính
28 Phạm Anh Vân 17/10/1988 CV phòng Quản lý Giá & CS Sở Tài chính
29 Trần Đức Lâm 17/11/1996 CV phòng Quản lý Giá & CS Sở Tài chính
30 Nguyễn Trọng Đông 20/10/1987 CV phòng Tài chính DN Sở Tài chính
31 Phạm Thị Hồng Vấn 11/12/1984 CV phòng Tài chính Đầu tư Sở Tài chính
32 Mai Xuân Sinh 21/03/1987 CV phòng Tài chính Đầu tư Sở Tài chính
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng