Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Tài nguyên và Môi trường

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (22)
1 Nguyễn Văn Hoàng 05/10/1967 Phó GĐ Sở TNMT
2 Nguyễn Thanh Thanh Thủy 13/12/1981 Phó Chánh Văn phòng
3 Nguyễn Anh Tuấn 25/04/1971 Trưởng phòng Kế hoạch tài chính
4 Phạm Duy Toản 10/08/1975 Chánh TTr Thanh tra
5 Lê Khắc Đô 03/09/1973 Trưởng phòng Khoáng sản
6 Phùng Văn Hiếu 12/03/1979 Phó TP QL Đất đai
7 Đào Thị Xuân Hoa 01/08/1976 Phó TP QL Môi trường
8 Phạm Văn Phúc 19/11/1974 Trưởng phòng Đăng ký, thống kê - BĐBĐ
9 Vũ Hồng Hạnh 01/01/1990 Chuyên viên Văn phòng
10 Nguyễn Thị Như 01/04/1988 Chuyên viên Văn phòng
11 Trần Thị Kim Oanh 15/02/1993 Chuyên viên Kế hoạch tài chính
12 Võ Minh Tiến 10/01/1990 Chuyên viên Tài nguyên nước & KTTV
13 Phạm Thùy Dung 06/04/1984 Chuyên viên Tài nguyên nước & KTTV
14 Cao Thị Thanh Thuỷ 03/02/1982 Thanh tra viên Thanh tra
15 Nguyễn Khánh Linh 03/02/1994 Thanh tra viên Thanh tra
16 Phạm Thu Thảo 18/07/1992 Thanh tra viên Thanh tra
17 Ngọc Đào Công Vinh 25/09/1984 Thanh tra viên Thanh tra
18 Nguyễn Văn lực 04/06/1982 Chuyên viên Kế hoạch tài chính
19 Trương Thị Thanh Thùy 10/09/1983 Chuyên viên QL Môi trường
20 Hoàng Nguyễn Mỹ Linh 08/10/1991 Chuyên viên QL Môi trường
21 Trương Thị Hoàng Lan 10/06/1993 Chuyên viên Quản lý đất đai
22 Huỳnh Thị Kiều 08/01/1983 Chuyên viên Quản lý đất đai
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng