Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Thông tin và Truyền thông

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (18)
1 Nguyễn Quốc Hiệp 18/10/1971 Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
2 Nguyễn Quang Cảnh 19/12/1969 Trưởng phòng TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông
3 Lê Viết Thắng 01/10/1972 Phó Trưởng phòng BCVT Sở Thông tin và Truyền thông
4 Diệp Quốc Phú 25/12/1977 Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
5 Nguyễn Bá Thăng 10/12/1982 Phó Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
6 Nguyễn Ngọc Đích 02/09/1975 Phó Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
7 Phùng Thị Thơm 03/11/1986 Phó Trưởng phòng CNTT Sở Thông tin và Truyền thông
8 Võ Nguyễn Hoàng Nam 08/10/1975 Phó Giám đốc Trung tâm GSĐHĐTTM Sở Thông tin và Truyền thông
9 Lê Thị Khánh Vân 10/08/1976 Chuyên viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
10 Trần Ngọc Nhân 20/11/1991 Chuyên viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
11 Vũ Ngọc Anh Quyên 01/01/1981 Chuyên viên Phòng TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông
12 Trần Phạm Thiên Trang 03/06/1982 Chuyên viên Phòng TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông
13 Lê Quang Nhi 04/01/1982 Chuyên viên Phòng TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông
14 Võ Xuân Quang 01/11/1977 Chuyên viên Phòng BCVT Sở Thông tin và Truyền thông
15 Chu Văn Nguyên 25/03/1988 Chuyên viên Phòng CNTT Sở Thông tin và Truyền thông
16 Hoàng Minh Dương 18/02/1982 Thanh tra viên, Thanh tra Sở Sở Thông tin và Truyền thông
17 Lê Hữu Tường 01/10/1985 Thanh tra viên, Thanh tra Sở Sở Thông tin và Truyền thông
18 Trần Ánh Hồng 07/10/1991 Chuyên viên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng