Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Tư pháp

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (16)
1 Hoàng Trọng Hùng 24/08/1980 Phó Giám đốc Sở Tư pháp
2 Vũ Quốc Huy 14/01/1976 Phó Chánh VP Văn phòng Sở
3 Nguyễn Thị Thùy Trâm 03/02/1984 Chuyên viên Văn phòng Sở
4 Nguyễn Thị Hảo 20/08/1988 Chuyên viên Văn phòng Sở
5 Nguyễn Xuân Thu 28/07/1977 Chánh Thanh tra Thanh tra Sở
6 Phùng Thị Hải Tâm 28/11/1980 Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
7 Trần Mạnh Hùng 18/06/1976 Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
8 Nguyễn Thị Diễm Hằng 11/08/1976 Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
9 Nguyễn Trần Thu Hà 06/07/1992 Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
10 Hoàng Thị Diễm Xuân 06/03/1993 Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
11 Nguyễn Đăng Hưng 06/10/1988 Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL
12 Phan Thị Hiền 01/06/1987 Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL
13 Hoàng Phạm Hùng Cường 30/04/1992 Chuyên viên Phòng Quản lý XLVPHC và TDTHPL
14 Tô Phương Uyên 21/03/1999 Chuyên viên Phòng Quản lý XLVPHC và TDTHPL
15 Trương Mã Long 25/01/1977 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính-Bổ trợ tư pháp
16 Đặng Khánh Huyền 06/02/1998 Chuyên viên Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng