Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Xây dựng

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (38)
1 Phạm Văn Lập 28/09/1975 Giám đốc Sở Ban Giám đốc
2 Nguyễn Thị Lê 05/08/1983 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở
3 Trần Đức Lộc 13/03/1990 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở
4 Trần Thanh Tú 02/08/1978 Chuyên viên Văn phòng Sở
5 Hoàng Quỳnh 07/02/1985 Chuyên viên Văn phòng Sở
6 Trần Thị Thu 12/01/1985 Chuyên viên Văn phòng Sở
7 Nguyễn Minh Hưng 09/06/1984 Chuyên viên Văn phòng Sở
8 Võ Đình Thi 02/09/1986 Công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Thanh tra Sở
9 Nguyễn Thành Hiệu 22/09/1986 Phó Trưởng phòng Phòng Quy hoạch – kiến trúc
10 Nguyễn Chí Hiếu 16/03/1983 Chuyên viên Phòng Quy hoạch – kiến trúc
11 Lê Ngọc Thông 14/02/1985 Chuyên viên Phòng Quy hoạch – kiến trúc
12 Nguyễn Minh Đạt 06/07/1974 Phó trưởng phòng Phòng CLCTXD - Sở Xây dựng
13 Phạm Quang Khải 25/08/1976 Phó trưởng phòng Phòng CLCTXD - Sở Xây dựng
14 Trần Xân Cảnh 15/03/1978 Chuyên viên Phòng CLCTXD - Sở Xây dựng
15 Hoàng Thị Cẩm Vân 23/12/1985 Chuyên viên Phòng CLCTXD - Sở Xây dựng
16 Nguyễn Sang 17/05/1987 Chuyên viên Phòng CLCTXD - Sở Xây dựng
17 Phạm Thái Hà 24/04/1982 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Sở
18 Đỗ Phú Linh 05/09/1981 Thanh tra Viên Thanh tra Sở
19 Nguyễn Minh Triều 12/03/1983 Thanh tra Viên Thanh tra Sở
20 Nguyễn Đăng Bình 24/01/1988 Công chức Thanh tra Thanh tra Sở
21 Tôn Thất Quốc Anh 24/02/1975 Phó trưởng phòng Phòng PTĐT và HTKT
22 Trương Minh Đức 16/02/1984 Chuyên viên Phòng PTĐT và HTKT
23 Nguyễn Công Triều 01/11/1978 Chuyên viên Phòng PTĐT và HTKT
24 Lê Nhật Thanh 15/12/1983 Phó trưởng phòng Phòng QLN & TTBĐS
25 Đào Công Ngọc 04/04/1986 Chuyên viên Phòng QLN & TTBĐS
26 Trần Nguyễn Nguyên Bình 26/03/1985 Chuyên viên Phòng QLN & TTBĐS
27 Nguyễn Phan Thanh Bình 07/09/1987 Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng
28 Đỗ Văn Trương 23/10/1986 Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng
29 Nguyễn Minh Phong 12/10/1984 Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng
30 Nguyễn Thị Thanh Mai 02/04/1991 Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng
31 Trương Tôn Quyền 20/09/1985 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế & VLXD
32 Lê Hoàng Sinh 02/11/1985 Chuyên viên Phòng Kinh tế & VLXD
33 Phạm Xuân Thành 19/05/1984 Chuyên viên Phòng Kinh tế & VLXD
34 Phạm Sỹ Hải 05/10/1974 Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng
35 Lê Đình Thi 18/07/1978 Chuyên viên Trung tâm Kiểm định xây dựng
36 Mai Hồng Kỳ 28/11/1977 Chuyên viên Trung tâm Kiểm định xây dựng
37 Ngô Minh Toàn 14/06/1985 Chuyên viên Trung tâm Kiểm định xây dựng
38 Ninh Nam Phong 06/06/1983 Chuyên viên Trung tâm Kiểm định xây dựng
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng