Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Y tế

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (16)
1 Nguyễn Trung Thành 10/12/1966 Phó Giám Đốc Sở Y tế
2 Đỗ Hoàng Việt 06/04/1970 Phó trưởng phòng Phòng KHTCSYT
3 Nguyễn Văn Công 20/09/1976 Chuyên viên Phòng KHTCSYT
4 Hoàng Đức Trường 29/07/1966 Phó Chánh Thanh tra Thanh Tra SYT
5 H Djum Ktla 26/03/1991 Thanh tra viên Thanh Tra SYT
6 Phùng Thế Tài 07/12/1985 Chuyên Viên Thanh Tra SYT
7 Nguyễn Thanh Nam 10/12/1984 Phó chánh Văn phòng Văn phòng SYT
8 H Will Niê Kdăm 14/05/1989 Chuyên Viên Văn phòng SYT
9 Thái Thị Lợi 02/01/1984 Chuyên Viên Văn phòng SYT
10 Nguyễn Đình Tuấn 07/10/1972 Phó trưởng Phòng Phòng TCCB Sở Y tế
11 Nguyễn Thị Phương 10/12/1982 Chuyên Viên Phòng TCCB Sở Y tế
12 Nguyễn Như Khương 05/01/1991 Chuyên Viên Phòng TCCB Sở Y tế
13 Lê Văn Thanh 15/08/1968 Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y- Dược SYT
14 Đào Thị Minh Vân 30/07/1989 Chuyên Viên Nghiệp vụ Y- Dược SYT
15 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/11/1981 Chuyên Viên Nghiệp vụ Y- Dược SYT
16 H Zen Kbuôr 08/08/1992 Chuyên Viên Nghiệp vụ Y- Dược SYT
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng