Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Thanh tra tỉnh

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (25)
1 Trần Quang Trung 30/08/1975 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh
2 Nguyễn Quốc Vũ 28/08/1980 Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh
3 Nguyễn Tấn Long 27/12/1974 Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh
4 Lê Thị Phương Vy 02/06/1994 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
5 Nguyễn Văn Trường 30/12/1986 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
6 Nguyễn Tuấn Ngọc 28/10/1993 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
7 H Binh Niê 23/06/1984 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
8 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 19/12/1990 Văn thư Thanh tra tỉnh
9 Phạm Thị Thu Hiền 09/09/1987 Chuyên viên Thanh tra tỉnh
10 Phạm Anh Tuấn 08/03/1976 Phó Trưởng phòng NV1 Thanh tra tỉnh
11 Trịnh Thị Hằng 06/08/1985 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
12 Trần Minh Long 20/10/1984 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
13 H Lích Hra 20/12/1986 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
14 Trương Minh Hòa 28/01/1973 Phó Trưởng phòng NV2 Thanh tra tỉnh
15 Đỗ Thị Như Anh 05/10/1980 Phó Trưởng phòng NV2 Thanh tra tỉnh
16 Trần Đình Hiếu 21/07/1977 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
17 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/07/1994 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
18 Nguyễn Sỹ Huy 11/10/1972 Phó Trưởng phòng NV3 Thanh tra tỉnh
19 Nguyễn Văn Đức 06/11/1973 Phó Trưởng phòng NV3 Thanh tra tỉnh
20 Huỳnh Thị Như Ý 23/09/1988 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
21 Trần Thị Thu Trang 08/11/1986 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
22 Nguyễn Điệp Trúc Quỳnh 14/08/1994 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
23 Hoàng Minh Ngọc 03/11/1963 Phó Trưởng phòng NV4 Thanh tra tỉnh
24 Nguyễn Văn Hân 27/05/1977 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
25 Lê Thị Thanh Lài 17/01/1980 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng