Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (18)
1 Nguyễn Xuân Tân 20/07/1981 Phó phòng Phòng Kinh tế
2 Nguyễn Thái Nam 20/07/1988 Chuyên viên Phòng Kinh tế
3 Trần Thịnh 08/01/1969 Phó phòng Phòng Kiểm soát TTHC
4 Trần Thị Diễm Trang 06/10/1979 Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC
5 Nguyễn Thị Phương Yến 27/08/1976 Phó phòng Phòng Công nghiệp
6 Đặng Bá lục 01/08/1988 Phó phòng Trung Tâm CN & CTTĐT tỉnh
7 Võ Thị Lý 18/07/1987 Chuyên viên Trung Tâm CN & CTTĐT tỉnh
8 Hoàng Thị Tâm 01/01/1982 Phó Giám đốc TT phục vụ hành chính công tỉnh
9 Y Glen Bya 20/03/1972 Chuyên viên TT phục vụ hành chính công tỉnh
10 Trần Thị Diễm Trang 17/07/1979 Chuyên viên TT phục vụ hành chính công tỉnh
11 Phạm Thị Linh Nhâm 18/08/1982 Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã
12 Hoàng Trọng Nhân 07/07/1969 Phó phòng Phòng Khoa giáo - Văn xã
13 Nguyễn Văn Pháp 01/01/1983 Phó Phòng Phòng Tổng hợp
14 Trần Thị Mỹ Hạnh 07/03/1988 Chuyên viên Phòng Tổng hợp
15 Thân Thị Lê Châu 24/01/1990 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp – Môi trường
16 Trần Thiên Đinh 25/09/1988 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp – Môi trường
17 Hoàng Quốc Bảo 09/07/1978 Phó phòng Phòng Hành chính - Tổ chức
18 Ninh Thị Duyên 08/11/1986 Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng