Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2022

THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC THI TỪ NGÀY 15/11/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2022

Thời gian thi còn lại

THÔNG TIN CUỘC THI

Thể lệ cuộc thi

Xem chi tiết

Giải thưởng

Xem chi tiết

Tài liệu tham khảo

Xem chi tiết

Hướng dẫn tham gia

Xem chi tiết

Tài liệu tuyên truyền

Xem chi tiết

Thông báo

Xem chi tiết

Tiến độ tham gia
của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Kết quả cuộc thi

Xem chi tiết

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Triển khai Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022, với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện cải cách hành chính

BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO

BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO

Tài liệu tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Tài liệu tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022