Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2023

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

THỜI GIAN DIỄN RA VÒNG 2 CUỘC THI NGÀY 01/12/2023

Thời gian thi còn lại

THÔNG TIN CUỘC THI

Thể lệ cuộc thi

Xem chi tiết

Giải thưởng

Xem chi tiết

Tài liệu tham khảo

Xem chi tiết

Hướng dẫn tham gia

Xem chi tiết

Tài liệu tuyên truyền

Xem chi tiết

Thông báo

Xem chi tiết

Tiến độ tham gia
của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Xem chi tiết

Kết quả cuộc thi

Xem chi tiết

TIN TỨC - SỰ KIỆN

BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO 2023

BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO