Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

BỘ ĐỀ THI THỬ NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (PHẦN 2)

Tư liệu tham khảo | 06-11-2023 | 1716 lượt xem
STTCâu hỏiĐáp án ĐúngĐáp án 2Đáp án 3Đáp án 4
51Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nhiêu tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị?Tổng hai quỹ tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vịTổng hai quỹ tối đa không quá 2 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vịTổng hai quỹ tối đa không quá 2,5 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vịTổng hai quỹ tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị
52Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu bao nhiêu phần trăm?20%10%15%25%
53Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu bao nhiêu phần trăm?15%10%20%25%
54Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có) trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu bao nhiêu phần trăm?10%15%20%25%
55Đơn vị sự nghiệp công thực hiện chế độ tự chủ tài chính định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện chế độ tự chủ tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên (các bộ, cơ quan trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp quản lý) để tổng hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP vào ngày bao nhiêu?Trước ngày 28 tháng 02 năm sau Trước ngày 27 tháng 02 năm sau Trước ngày 26 tháng 02 năm sau Trước ngày 1 tháng 03 năm sau
56Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại khoản 5 Điều 36 và khoản 5 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP , gửi báo cáo về Bộ Tài chính vào ngày bao nhiêu?Trước ngày 31 tháng 3 năm sau Trước ngày 29 tháng 3 năm sau Trước ngày 30 tháng 3 năm sau Trước ngày 1 tháng 4 năm sau
57Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đâu là quan điểm chỉ đạo được nêu tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định này?Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.Người dân là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Người dân là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.
58Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đâu là tiện ích được nêu tại Mục tiêu tổng quát của Đề án ban hành kèm theo Quyết định này?Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hướng tới làm chủ, phát triển các công nghệ lõi, nền tảng mở phục vụ Chính phủ sốPhục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.
59Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng”, “đủ”, “sạch”, “sống” là mục tiêu cụ thể được nêu tại văn bản nào sau đây?Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị
60Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế nhằm mục đích gì?Phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp 100% người nộp thuế không phải khai báo lại các thông tin thay đổi đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.Phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp người nộp thuế không phải đi lại nhiều lần.Phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp 100% người nộp thuế không phải bổ sung bất kỳ thông tin nào khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân của người nộp thuế.Phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.
61Chỉ số PCI là chỉ số phản ánh về nội dung gì ?Chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh.Chỉ số phản ánh hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam.Chỉ số để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, ngành, địa phương.Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
62Trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) toàn quốc do Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố, năm 2022 tỉnh Đắk Lắk xếp thứ hạng nào sau đây?60304550
63Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố, năm 2022, tỉnh Đắk Lắk giảm bao nhiêu bậc so với năm 2021?26231410
64Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do đơn vị nào thực hiện?Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID. tại Việt Nam. Chỉ số PCI do một nhóm chuyên gia trong và ngoài nước của VCCI cùng hợp tác thựcBộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện.Trung tâm Nghiên cứu Phát triển-Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009 và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung ương và địa phương.Bộ Nội vụ phối hợp các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện.
65Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có bao nhiêu chỉ số thành phần?109128
66Để đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cơ quan chức năng tiến hành thu thập dữ liệu từ nguồn nào sau đây?Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đang hoạt động trên 63 tỉnh, thành phố ở Việt NamCác đơn vị kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại 63 tỉnh thành phố ở Việt Nam.Các cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Nhà nước thuộc 63 tỉnh thành phố ở Việt Nam.Đánh giá, chấm điểm của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới.
67Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk năm 2023-2025, mục tiêu phấn đấu đưa các chỉ số thành phần PCI đạt điểm số trên bao nhiêu?6578
68Chỉ số PCI là tên viết tắt của chỉ số nào?Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chínhChỉ số năng lực điều hành cấp tỉnhChỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
69Theo Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk năm 2023-2025, đề ra bao nhiêu giải pháp nâng cao chỉ số PCI?7986
70Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk đạt bao nhiêu điểm?60.916060.560.7
71Theo báo cáo công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, Chỉ số thành phần nào dưới đây của tỉnh Đắk Lắk tăng thứ hạng so với năm 2021?Chi phí không chính thứcCạnh tranh bình đẳngTiếp cận đất đaiThiết chế pháp lý và an ninh trật tự
72Chỉ số thành phần 'Tiếp cận đất đai' của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?14151217
73Báo cáo Chỉ số PCI của VCCI nhằm mục đích gì?Nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt NamNhằm đánh giá về chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và huyện/thành phốCung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước cấp trên giám sát và thúc đẩy nâng cao chất lượng điều hành của cơ quan nhà nước cấp dưới; giúp cơ quan nhà nước nắm được tình hình hoạt động của đơn vị, từ đó triển khai các biện pháp cải thiện tốt hơnTất cả các đáp án trên
74Chỉ số thành phần 'Chi phí không chính thức' của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?16151217
75Theo Kế hoạch 124/KH-UBND Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi, phối hợp thực hiện nâng cao chỉ số thành phần nào sau đây? Tính minh bạchCạnh tranh bình đẳngChi phí thời gianTính năng động
76Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk, có bao nhiêu Chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2021?7568
77Chỉ số thành phần 'Tính minh bạch' của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?17151216
78Theo báo cáo công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, Chỉ số thành phần nào dưới đây của tỉnh Đắk Lắk giảm thứ hạng nhiều nhất so với năm 2021?Cạnh tranh bình đẳngĐào tạo lao độngTiếp cận đất đaiChi phí không chính thức
79Chỉ số thành phần 'Đào tạo lao động' của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?11131510
80Chỉ số thành phần 'Gia nhập thị trường' của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?19171518
81Chỉ số thành phần 'Chi phí thời gian' của PCI năm 2022 có bao nhiêu chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá?14151712
82Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ hồ sơ, giấy tờ phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, chọn đáp án đúngTất cả các đáp ánGiấy tờ trong thành phần hồ sơ mà cá nhân, tổ chức nộp là kết quả giải quyết của thủ tục hành chính trước đó.Kết quả xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.Kết quả giải quyết của thủ tục hành chính
83Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với các hồ sơ, giấy tờ được số hóa nhưng không thuộc dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương thì được lưu trữ điện tử tại đâu?Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnhKho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử tỉnhKho quản lý dữ liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cấp bộ, cấp tỉnhKho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh
84Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa tại Bộ phận Một cửa thống nhất từ trung ương đến địa phương, đơn vị nào Tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06?Văn phòng Chính phủBộ Thông tin và Truyền thôngBộ Nội vụBộ Công Thương
85Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ các cơ quan có thẩm quyền xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị nào được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện?Bộ Công anBộ Thông tin và Truyền thôngBộ Nội vụTập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
86Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị nào được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện?Bộ Tư phápBộ Thông tin và Truyền thôngBộ Nội vụBộ Công an
87Theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị nào ban hành văn bản đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp sở, cấp huyệnUBND tỉnhUBND cấp huyệnSở Thông tin và Truyền thôngSở Nội vụ
88Theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị nào ban hành văn bản đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp xã thuộc phạm vi quản lýUBND cấp huyệnUBND tỉnhSở Thông tin và Truyền thôngSở Nội vụ
89Kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022 được công khai tại địa chỉ tại Trang/Cổng thông tin điện tử nào?https://dti.daklak.gov.vn và https://daklak.gov.vnhttps://qlvb.daklak.gov.vn và https://mail.daklak.gov.vnhttps://dti.daklak.gov.vn và https://qlvb.daklak.gov.vnhttps://daklak.gov.vn và https://mail.daklak.gov.vn
90Theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụm từ tiếng Anh “Bộ chỉ số Chuyển đổi số”, chọn đáp áp đúng?Digital Transformation IndexDigital Conversion IndicatorDigital conversionDigital Transformation
91Theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Mục địch công bố thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc là?Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chínhĐể đảm bảo thực hiện minh bạch các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chínhĐể đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chínhĐể đảm bảo thực hiện các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.
92Trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp sở, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, do cơ quan, đơn vị cấp nào tham mưu văn bản trình UBND tỉnh ban hành?Cấp SởCấp huyệnCấp xãTất cả các đáp án
93Trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp sở, cấp huyện, cấp xã, do cơ quan, đơn vị cấp nào trình UBND tỉnh ban hành?Cấp SởCấp huyệnCấp xãTất cả các đáp án
94Tại tỉnh Đắk Lắk trách nhiệm cơ quan, đơn vị nào tham mưu văn bản trình UBND tỉnh quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk?Sở Thông tin và Truyền thôngSở Công ThươngSở Nội vụSở Tài chính
95Trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk, Chọn đáp án đúng để xem các văn bản xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết quá hạn?https://dichvucong.daklak.gov.vn/daklak/vanbanxinloihttps://stttt.daklak.gov.vn/vanbanxinloihttps://skhdt.daklak.gov.vn/vanbanxinloihttps://sonoivu.daklak.gov.vn/vanbanxinloi
96Để thiết lập thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk và Cổng dịch vụ công Quốc gia, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã gửi văn bản gồm thông tin tin chính gì về Sở Thông tin và Truyền thôngTất cả các đáp ánThủ tục hành chính có nghĩa vụ tài chínhTài khoản chuyên thuThủ tục hành chính có phí, lệ phí
97Đâu là địa chỉ Trang thông tin điện tử viết về các câu chuyện bao gồm các ý tưởng, bài học, kinh nghiêm về chuyển đổi số của 63 tỉnh, thành phố do Bộ Thông tin và Truyền thông khởi xướng?https://t63.mic.gov.vnhttps://mic.gov.vnhttps://t63.mic.gov.comhttps://mic.gov.com
98Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày nào hằng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia?Ngày 10 tháng 10Ngày 7 tháng 10Ngày 8 tháng 10Ngày 9 tháng 10
99Để truy cập được Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tỉnh Đắk Lắk, nộp hồ sơ trực tuyến, chọn phương án đúng?https://dichvucong.daklak.gov.vnhttps://dichvucong.daklak.gov.comhttps://dichvucong.gov.vnhttps://dichvucong.daklak.gov.com
100Để truy cập được Cổng dịch vụ công Quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến, chọn phương án đúng?https://dichvucong.gov.vnhttps://dichvucong.gov.comhttps://dichvucong.vnhttps://dichvucong.com